Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
recent

Διευθυντές σχολείων με νέα κριτήρια

Με νέα, αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια θα τοποθετούνται οι διευθυντές των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Προβλέπεται μοριοδότηση της επιστημονικής και παιδαγωγικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια θα τοποθετούνται στις θέσεις τους στα σχολεία οι διευθυντές, όπως προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για την επιλογή και τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου.

Οι εκπαιδευτικοί που θα θελήσουν να γίνουν διευθυντές θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10ετή διδακτική εμπειρία, ενώ θα μοριοδοτούνται η επιστημονική-παιδαγωγική συγκρότησή τους και η υπηρεσιακή τους κατάσταση. Για την επιλογή τους θα περνούν από προφορική συνέντευξη, ενώ γνώμη γι' αυτούς θα εκφράζουν και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου. Η άποψή τους όμως δεν θα δεσμεύει το συλλογικό όργανο που θα λαμβάνει τις οριστικές αποφάσεις. Οσοι έχουν υπηρετήσει για δύο συνεχόμενες θητείες δεν θα μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ίδια σχολική μονάδα, ενώ η θητεία τους θα διαρκεί τρία χρόνια. Αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν τα εξής:

1 Το κριτήριο της συμβολής του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας καθώς και της γενικότερης συγκρότησής του αποτιμάται με συνέντευξη των υποψηφίων από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ) με τη διευρυμένη επταμελή τους σύνθεση, τα οποία εκδίδουν σχετική ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης τα ανωτέρω συμβούλια συνεκτιμούν τα στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου των υποψηφίων, καθώς και τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητάς τους.

2 Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση και διατυπώνουν αυθημερόν τη σχετική κρίση τους για κάθε υποψήφιο σε αιτιολογημένο πρακτικό που συντάσσεται για τον σκοπό αυτό. Τονίζεται ότι η διατύπωση της γνώμης των υπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών συνιστά ένα επιπρόσθετο εργαλείο αντικειμενικής και αμερόληπτης κρίσης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει το αποφασίζον συλλογικό όργανο κατά τη μοριοδότηση του ανωτέρω κριτηρίου, απλά δρα επικουρικά στη διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας των προσόντων του υποψηφίου που κρίνονται κατάλληλα για την άσκηση των καθηκόντων διευθυντή σχολικής μονάδας. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι υποψήφιοι δύνανται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ενώπιον του οικείου περιφερειακού συμβουλίου αφενός να υποστηρίξουν πλήρως την υποψηφιότητά τους και τα εν γένει προσόντα τους, αφετέρου να διατυπώσουν ενδελεχώς τις απόψεις τους επί των διαλαμβανομένων στο πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, αν αυτό υπάρχει.

3 Ως διευθυντές σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας με δεκαετή (τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία σε αυτήν, οι οποίοι έχουν ασκήσει για δέκα τουλάχιστον έτη διδακτικά καθήκοντα στην πρωτοβάθμια ή και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση συνολικά.

4 Δεν επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας για θέση στελέχους εκπαίδευσης εκπαιδευτικός που έχει απαλλαγεί από τα καθήκοντά του για σοβαρό λόγο αναγόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

5 Ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται: α) η άσκηση διδακτικού έργου σε μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) οι άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου, γ) η διδακτική υπηρεσία σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας (ΣΔΕ), και δ) η διδακτική υπηρεσία σε ΑΕΙ, εφόσον έχει ασκηθεί αυτόνομο διδακτικό έργο σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστον έξι (6) μηνών.

6 Η μοριοδότηση του κριτηρίου της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης για την επιλογή των διευθυντών εκπαίδευσης αποτιμάται με 10 έως 12 μονάδες κατ' ανώτατο όριο. Το κριτήριο της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας αποτιμάται με 10 έως δεκατρείς 13 μονάδες κατ' ανώτατο όριο για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και ΕΚ και με έως δεκατέσσερις (14) μονάδες κατ' ανώτατο όριο για τους διευθυντές εκπαίδευσης. Αλλαγές προβλέπονται και στον τρόπο μοριοδότησης των υποκριτηρίων της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας κ.λπ.

7 Δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια του επόμενου της επιλογής έτους συνολι­κή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το όριο ηλικίας για υποχρεωτική αποχώρηση από την υπηρεσία.

8 Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα καταρτίζουν προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση των κριτηρίων της επιστημονικής - παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης και της υπηρεσιακής κατάστασης, καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση κατά αυτών. Στη συνέχεια, το οικείο ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣΔΕ καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, προς αποτίμηση του κριτηρίου της συμβολής του υποψηφίου στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκρότησης, και συντάσσει σχετικό αιτιολογημένο πρακτικό. Κατόπιν προβαίνει σε αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από την αποτίμηση όλων των κριτηρίων επιλογής και καταρτίζει τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

Ρυθμίσεις για ΑΕΙ και ΕΠΑΛ

Στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή ρυθμίζονται και άλλα επείγοντα θέματα της εκπαίδευσης, όπως:

1 Με δεδομένο ότι επίκειται άμεσα νομοθετική ρύθμιση που θα επιφέρει αλλαγές στον τρόπο εκλογής των οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ και προκειμένου τα νέα όργανα να εκλεγούν βάσει των νέων διατάξεων, παρατείνεται η θητεία των εκλεγμένων με τις ισχύουσες διατάξεις οργάνων διοίκησης για ακόμη τρεις μήνες.

2 Δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους πτυχίου κατωτέρας τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής ή άλλου ισότιμου τίτλου να φοιτήσουν στην Α' Τάξη ΕΠΑΛ. Κρίνεται απαραίτητη η μέριμνα για δυνατότητα πρόσβασης στη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση πολιτών, κατόχων των ανωτέρω τίτλων σπουδών. Επιπλέον, προβλέπεται η εγγραφή στην τάξη μαθητείας των ΕΠΑΛ και των κάτοχων απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ, οι οποίοι έπονται των κατόχων απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ, καθώς και παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑΛ.

3 Δίνεται η δυνατότητα στους προαχθέντες μαθητές από τη Β' τάξη ημερησίων ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2014-2015 ή 2015-2016 και σε όσους η φοίτησή τους κρίθηκε ανεπαρκής λόγω απουσιών στη Γ' τάξη ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και στη Δ' τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2017-2018, να φοιτήσουν τη Γ' τάξη ΕΠΑΛ μόνο κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και τη Δ' τάξη των εσπερινών ΕΠΑΛ μόνο κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Νικολ. Τρίγκα

έθνος.gr
ThrakiToday Xanthi

ThrakiToday Xanthi

Από το Blogger.