Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
recent

Απάντηση Σκουρλέτη για τους εργαζόμενους της Αναπτυξιακής - Παραμένει άλυτο το πρόβλημα

Εξηγήσεις γύρω από το πρόβλημα των εργαζομένων που απασχολούνται στην Αναπτυξιακή Ξάνθης έδωσε ο Υπουργός Εργασίας κ. Πάνος Σκουρλέτης, μετά από σχετική ερώτηση που υπέβαλαν οι Βουλευτές Ξάνθης του ΣΥΡΙΖα. 

Στην απάντηση του Υπουργού επισημαίνονται τα εξής:
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές , σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Στις 21 Μαρτίου 2012, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ξάνθης, διενεργήθηκε εργατική διαφορά μεταξύ των εργαζομένων της επιχείρησης «Αναπτυξιακή Ν. Ξάνθης Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών για το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2001 έως και Οκτώβριο 2011. Επειδή δεν κατέστη δυνατή η επίλυση της εργατικής διαφοράς, η αρμόδια τοπική υπηρεσία του ΣΕΠΕ προχώρησε στην υποβολή της αριθ. 767/13-4-2012 Μηνυτήριας Αναφοράς, κατά υπευθύνου της ανωτέρω επιχείρησης, για παράβαση του Α.Ν 690/45 και συγκεκριμένα για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων της παραπάνω επιχείρησης, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Έκτοτε το ΣΕΠΕ δεν δέχτηκε καμία καταγγελία από εργαζόμενους της παραπάνω εταιρίας.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια τοπική υπηρεσία του ΣΕΠΕ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης η θητεία του οποίου διήρκησε από το Φεβρουάριο του 2008 έως τις 30.06.2011, ο οποίος δήλωσε ότι η τελευταία συνεδρίαση των μετόχων έγινε στις 30.06.2011 κατά την οποία παραιτήθηκαν όλα τα μέλη. Έκτοτε η εταιρία έμεινε ακέφαλη. Οι εργαζόμενοι εξακολουθούσαν να πηγαίνουν στην εργασία τους μέχρι και τον Οκτώβριο 2011.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους εργαζόμενους της παραπάνω εταιρίας, το ΣΕΠΕ ενημερώθηκε ότι οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας και ότι έχουν στραφεί δικαστικά εναντίον των μετόχων της εταιρίας για την ικανοποίηση των αξιώσεών τους. Από τον Ιανουάριο 2012 ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο στεγαζόταν η εταιρία προχώρησε στην έξωσή της. Μέτοχοι της παραπάνω εταιρίας ήταν ο Δήμος Ξάνθης, ο Δήμος Τοπείρου, ο Δήμος Αβδήρων, ο Δήμος Μύκης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ε.Β.Ε. Ξάνθης, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ξάνθης, το Πανεπιστήμιο Θράκης και ο Αλιευτικός Συνεταιρισμός Βιστωνίδας και ΤΕΔΚ.

Β) α. Όταν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς τον εργαζόμενο, τότε μπορεί ο τελευταίος, ασκώντας το δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο 325 του Αστικού Κώδικα, να προβεί σε επίσχεση της εργασίας του, για όσο χρονικό διάστημα ο εργοδότης εξακολουθεί να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του.

Οι μισθωτοί που έχουν ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στις υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού(ΟΑΕΔ) προκειμένου να λάβουν τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 5 του Ν.Δ. 2961/54, όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη του άρθρου 20 του Ν. 1836/89 και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Περαιτέρω, το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται με προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 3-7 του Ν. 1545/85 όπως ισχύει, ενώ η διάρκειά του ρυθμίζεται από τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 1892/90, σύμφωνα με την οποία, η επιδότηση ανεργίας δεν δύναται να υπερβεί συνολικά τους 12 μήνες.

β. Με το άρθρο 16 του Ν. 1836/89 συστάθηκε στα πλαίσια του ΟΑΕΔ ο «Λογαριασμός προστασίας εργαζομένων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 1 του Π.Δ. 1/1990 όπως ισχύει: «Σκοπός του «λογαριασμού προστασίας εργαζόμενων από την αφερεγγυότητα του εργοδότη», είναι η πληρωμή ανεξόφλητων, λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, αποδοχών μέχρι τριών (3) μηνών, που προέρχονται από σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας και εμπίπτουν στο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, που προηγείται της υποβολής της αιτήσεως ή της δηλώσεως για κήρυξη της πτώχευσης, εφόσον εκδοθεί απόφαση που κηρύσσει τον εργοδότη σε πτώχευση, ή διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση έκλεισε οριστικά και ότι λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού δεν δικαιολογείται η έναρξη διαδικασίας πτωχεύσεως, ή από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης, από τη νομοθεσία ιδιωτικής ασφάλισης, υπουργικής απόφασης περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ή από τη δημοσίευση της απόφασης, με την οποία τίθεται σε εκκαθάριση ο εργοδότης.

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι εκτός των προαναφερομένων περιπτώσεων, σε καμία άλλη περίπτωση ο Οργανισμός δεν καταβάλλει δεδουλευμένες αποδοχές.

Γ. Σχετικά με την ασφαλιστική τακτοποίηση των απολυμένων εργαζομένων της επιχείρησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.» , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο αρμόδιο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ξάνθης, τρεις εργαζόμενοι της συγκεκριμένης επιχείρησης προέβησαν σε επίσχεση εργασίας από 20-6-2011, 31-10-2011 και 27-11-2011 αντίστοιχα (και ακολούθως σε καταγγελίες δήλωσης απασχόλησης χρονικής περιόδου 1-6-2012, οι οποίες και απορρίφθηκαν και 

οριστικοποιήθηκαν λόγω της διαδικασίας της επίσχεσης εργασίας). Δεν έχουν προσκομιστεί εξώδικες δηλώσεις περί επίσχεσης εργασίας, ούτε και πιστοποιητικά τελεσιδικίας αποφάσεων του Ειρηνοδικείου, ώστε να ακολουθήσει η ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων από την αρμόδια Υπηρεσία.

Από τα στοιχεία του εργοδοτικού φακέλου της επιχείρησης, προκύπτει ότι η επιχείρηση συνεχίζει να είναι σε λειτουργία (ως ηλεκτρονικός φάκελος) και έχουν υποβληθεί Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) έως τον 12/2011. Σε επιτόπιο έλεγχο του Τοπικού Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την 25-1-2013, διαπιστώθηκε η μη λειτουργία της επιχείρησης. Έχουν διενεργηθεί αλλεπάλληλοι έλεγχοι εισφορών δηλωθέντων -καταβληθέντων χρονικών περιόδων έως 3/2015 (χωρίς απασχόληση από 1/2012), με αποτέλεσμα την έκδοση πληθώρας πράξεων επιβολής εισφορών, οι οποίες έχουν επιδοθεί στον εργοδότη και ως εκ τούτου, ο χρόνος ασφάλισης των εργαζομένων έχει οριστικοποιηθεί και έχει τακτοποιηθεί η ασφαλιστική τους ιστορία (έως 12/2011). Η επιχείρηση στις 21-7-2010 ρύθμισε τις οφειλές της σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3863/2010 (αρ. 53-62), κατέβαλε και την δέκατη δόση τον 4/2011 και τελικά απώλεσε την ρύθμιση την 1-10-2011. Την 26-5-2015 το υπόλοιπο οφειλής της επιχείρησης, ανέρχεται στο ποσό των 148.852,48 € (104.450,33€ κύρια εισφορά και 44.402,15€ πρόσθετα τέλη).

Στις 2-5-2013 εκδόθηκε κατασχετήρια έκθεση ακίνητης περιουσίας κατά του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας και στις 31-5-2013 υποβλήθηκε ανακοπή κατά της ανωτέρω έκθεσης για την οποία δεν έχει κοινοποιηθεί στην αρμόδια υπηρεσία ημερομηνία ορισμού δικασίμου.
Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
ThrakiToday Xanthi

ThrakiToday Xanthi

Από το Blogger.