GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBALΠροσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την επαρχιακή οδό 1 (Ξάνθη- Κιμμέρια – Κομοτηνή διά Σουνίου) στο πλαίσιο του έργου:

«Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Σελέρου και Βελοχωρίου»


«Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Σελέρου και Βελοχωρίου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η 27/2023

«Απόφαση περιοριστικών της κυκλοφορίας μέτρων και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά την επαρχιακή οδό 1 (Ξάνθη- Κιμμέρια – Κομοτηνή διά Σουνίου) αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης στο πλαίσιο του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Σελέρου και Βελοχωρίου», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 133/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

Έχοντας υπόψη:

 • Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 16, 34, 52 παρ. 2, 103, 104, 105, & 109 του Ν. 2696 / 1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
 • Την υπ’ αριθμό 144576/30-10-2023 Έγκριση μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 133/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην επαρχιακή οδό 1 (Ξάνθη- Κιμμέρια – Κομοτηνή διά Σουνίου) αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης στο πλαίσιο του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Σελέρου και Βελοχωρίου»
 • iii. Το υπ’ αριθμό 154860 έγγραφο από 21/11/2023 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης / Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Αν. Μακεδονίας – Θράκης / Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού & Εφαρμογών
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, και αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της πραγματοποίησης των εν λόγω εργασιών

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο

 1. Εγκρίνουμε όπως πραγματοποιηθούν τα εν λόγω έργα, όπως αυτά περιγράφονται στο ανωτέρω (ii) σχετικό (και στα συνημμένα του) και τον περιορισμό – ρύθμιση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων λόγω εργασιών που πρόκειται να λάβουν χώρα στην επαρχιακή οδό 1 (Ξάνθη- Κιμμέρια – Κομοτηνή διά Σουνίου) αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης στο πλαίσιο του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης οικισμών Σελέρου και Βελοχωρίου».
 2. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των εργασιών οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα συνοδεύονται από προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης στις θέσεις που παρεμποδίζουν την εφαρμογή των έργων. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από το εναπομείναν ελεύθερο οδόστρωμα, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας ΚΟΚ. Αναλυτική περιγραφή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παρούσης υπάρχει στην Τεχνική Έκθεση που συνοδεύουν την απόφαση του θέματος, εφόσον δεν αντίκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής.
 3. Η ισχύς της παρούσης ορίζεται έως 21/01/2024 (χρονική διάρκεια συμβατικής περαίωσης του έργου), ή σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι την ημερομηνία εκείνη. Στην περίπτωση αυτή, να ενημερωθεί έγκαιρα η Υπηρεσία μας.
 4. Η έναρξή τους ορίζεται με την τοποθέτηση της σχετικής εργοταξιακής σήμανσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (τοποθέτηση των οικείων πινακίδων, σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα) αρχομένης από την έκδοση της παρούσας απόφασης ενώ ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, Δήμο Ξάνθης, αρμόδιο ΚΤΕΛ κ.λπ.) για την έναρξή τους. Μετά το πέρας των εργασιών και της ισχύος της παρούσης, η σήμανση θα αποσυρθεί, οπότε η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία.
 5. Κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή ατυχήματος εργαζομένου ή κυκλοφοριακής συμφόρησης, με ευθύνη του αναδόχου και την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης. Και της αρμόδιας Αστυνομικής Υπηρεσίας.
 6. Πριν την έναρξη των εργασιών να τοποθετείται ο απαραίτητος προειδοποιητικός εξοπλισμός (κώνοι, φανοί κτλ) όπως και προσωρινές πινακίδες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έρχονται αντίφαση με τις μόνιμες. Ακόμη, οι πινακίδες πάντα πρέπει να είναι ευδιάκριτες, σε ικανή απόσταση προειδοποίησης όλων και σε σημείο ασφαλές. Σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, να τοποθετούνται σημαιοφόροι σε κατάλληλα και ασφαλή σημεία, φορώντας πάντα τον ενδεικνυόμενο ρουχισμό (σύμφωνα με την οδηγία UNI EN 471) ώστε να είναι έγκαιρα ορατοί από όλους τους οδηγούς.
 7. Η ύπαρξη των πινακίδων, η συντήρηση και αντικατάστασή τους, η συνεχής σωστή θέση αυτών και η ορθή – άρτια κατάστασή τους (φθορές, αλλοίωση ή βλάβη από οποιοδήποτε λόγο) είναι ευθύνη αρχικά του αναδόχου του έργου. Σε συντρέχουσα περίπτωση η αρμόδια Αστυνομική Υπηρεσία επιβάλλεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
 8. Το μήκος κατάληψης του οδοστρώματος ανάλογα με τη φύση της εργασίας δεν θα ξεπερνάει τα 50 μ. Κατά την εκτέλεση του έργου, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προειδοποίηση των οδηγών για την εφαρμοζόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση, όπου αυτό απαιτηθεί, ανάλογα με τις συνθήκες των εργασιών, θα υπάρχει παρουσία επαρκώς εξοπλισμένων σημαιοφόρων, για την ρύθμιση της κυκλοφορίας με εναλλάξ κίνηση αλλά και για την ρύθμιση της εγκάρσιας κυκλοφορίας των κόμβων, οι οποίοι θα βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος των τμημάτων εκτέλεσης εργασιών.
 9. Να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια των εργασιών και των προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων να μην επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς ή των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
 10. Η υπεύθυνη εταιρεία – ανάδοχος και η Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Ξάνθης σε συντρέχουσα περίπτωση, να ενημερώνουν τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών την Υπηρεσία μας και την αρμόδια Υπηρεσία, Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης για ρύθμιση τυχόν λεπτομερειών, ενώ σε περίπτωση έκτακτων έργων – συνθηκών η ενημέρωση να πραγματοποιείται το ταχύτερο δυνατό.
 11. Με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες – Φορείς να τοποθετηθεί την απαραίτητη σε κάθε περίπτωση σήμανση και τυχόν λοιπό υλικό, σε κατάλληλα σημεία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και την ισχύουσα Νομοθεσία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο

 • Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν από την ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έως την 21/01/2024, ημερομηνία συμβατικής περαίωσης του έργου ή σε περίπτωση παράτασης έργου μέχρι την ημερομηνία εκείνη, κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης και εφαρμόζονται από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων πινακίδων.
 • Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στην αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική Υπηρεσία η οποία απαιτείται να προβαίνει συχνά στον έλεγχο και την παρακολούθηση των έργων με σκοπό την τήρηση της παρούσας και των ισχυόντων.
 • Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του “Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας”, όπως ισχύει.

Ο Διευθυντής

Πασχάλης ΓΙΩΡΗΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια