GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

Διαβάστε όλη την απόφαση! 37.200 ευρώ από Τσέπελη - Φανουράκη, σε ΜΜΕ παραμονές Δημοτικών εκλογών!

Όργιο εξαγοράς ΜΜΕ, με την «σιωπή» και της αντιπολίτευσης! Δείτε όλη την απόφαση για... λευκώματα παραμονές εκλογών! ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ: Ποτέ...Όργιο εξαγοράς ΜΜΕ, με την «σιωπή» και της αντιπολίτευσης! Δείτε όλη την απόφαση για... λευκώματα παραμονές εκλογών!


ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ: Ποτέ δεν «μετανιώσαμε» που διώξαμε τον Φανουράκη από την παράταξη «Ξάνθη για όλους»! Ήταν μια πράξη ευθύνης!


Όργιο εξαγοράς ΜΜΕ από το «δίδυμο» Τσέπελη - Φανουράκη με λεφτά του Δήμου Ξάνθης.

Με απευθείας ανάθεση, δόθηκαν 37.200 ευρώ σε ΜΜΕ της πόλης που και στις εκλογές του 2019 υποστήριζε τον Τσέπελη...

-Με απόφαση μάλιστα και της... Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (!) Δήμου Ξάνθης στις 31/8/2023 και την πλήρη σιωπή, ανοχή και «κάλυψη» –σύσσωμης- και της αντιπολίτευσης!!!

Ενώ στην 4ετία από προγράμματα και άλλες απευθείας αναθέσεις, το ίδιο έντυπο έχει πάρει πάνω από 200.000 ευρώ από το Δήμο και τους οργανισμούς του Δήμου Ξάνθης!!! Ενώ με πρόχειρους υπολογισμούς, τα φιλικά ΜΜΕ της παρέας Τσέπελη - Φανουράκη πήραν σε όλη την 4ετία κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που πήραν ΜΜΕ που απλά ήταν... φιλικά!! Όχι όμως απρόσμενα...

Φυσικά την ανάθεση υπογράφει ο αντ' αυτού Μανώλης Φανουράκης!!! Που μέχρι να γίνει αντιδήμαρχος όλοι θυμόμαστε είχε μείνει... άνεργος, διότι τον «έδιωξε» ο Σταύρος Αμοιράς από το γνωστό Τζοκεράδικο και τον «έδιωξαν» οι Σταυρακάρας – Αμοιράς - Ειρήνη Χαριτωνίδου, Καλογερής κλπ και από την δημοτική παράταξη «ΞΑΝΘΗ για όλους»!

Μάλιστα σε αποκλειστική δήλωσή του ο Πάνος Σταυρακάρας δήλωσε στον «Μαχητή» με νόημα, «ποτέ δεν μετανιώσαμε που ΔΙΩΞΑΜΕ από την παράταξή Μας (ΞΑΝΘΗ για όλους) τον Μανώλη Φανουράκη. Ήταν μια πράξη ΕΥΘΥΝΗΣ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ απέναντι στην Πόλη, απέναντι στο Δήμο Μας... απέναντι στους συνδημότες μας!!!

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ξάνθη, 31 Αυγούστου 2023

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Πολ. Καρακατσάνη

Τηλ.: 2541083240- 2541083241

Εσωτ: 109

NUTS : EL 512

Αριθ. Πρωτ.: 20635

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΔΙΑΦΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Email: elenidf@yahoo.com

Κατόπιν σύνταξης της με αριθμ. Υ13/30-08-2023 Μελέτης-Τεχνικής Έκθεσης της Διεύθυνσης Κοιν. Προστασίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης  και του με αριθμό πρωτ. 20072/25-08-2023 πρωτογενούς αιτήματος, ο Δήμος Ξάνθης ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ -ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ». 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 573 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι την Πέμπτη 07/09/2023, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Ξάνθης - Γραφείο

Πρωτοκόλλου - Πλατεία Δημοκρατίας, υπόψη  Τμήματος  Λογιστηρίου &

Προμηθειών.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016.Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016)

β. Φορολογική ενημερότητα 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης . 

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του

Ν.4605/2019)

ε. Βεβαίωση εγγραφής στο Επιμελητήριο με αντίστοιχο κωδικό απασχόλησης.  στ. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή αντίστοιχου εγγράφου και εφόσον πρόκειται για νομικό, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι:

 Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως, οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

η. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία  ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει  εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.

θ. Πιστοποιητικά  αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου) από τα οποία προκύπτει ότι  ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως  την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

ι. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας,

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

α/α

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

Συνημμένα:

  • Η με αριθμ. Υ13/30-08-2023 Μελέτη-Τεχνική Έκθεση της 
  • Διεύθυνσης Κοιν. Προστασίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης


Δεν υπάρχουν σχόλια