GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBALΑυτούσια όλη η απευθείας προμήθεια του Δήμου Τσέπελη σε επαγγελματία του Δήμου Νέστου, ύψους 37.015,30 €!!

  Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Νομού Ξάνθης δεν θα πάρει θέση ούτε στο θέμα αυτό; Γιατί δεν στηρίζεται η τοπική αγορά;

 


Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Νομού Ξάνθης δεν θα πάρει θέση ούτε στο θέμα αυτό; Γιατί δεν στηρίζεται η τοπική αγορά;
Τον Δήμαρχο Τσέπελη κατήγγειλε ο Εμπορικός σύλλογος Ξάνθης γιατί προμηθεύτηκε με απευθείας ανάθεση ύψους 37.015,30 € σύστημα ψύξης και θέρμανσης σε επαγγελματία του Δήμου Νέστου.

Και αναλυτικότερα:

«Αξιότιμε Δήμαρχε Ξάνθης. Πληροφορηθήκαμε εσχάτως μέσω της υπηρεσίας της Διαύγειας ότι σχετική υπηρεσία του Δήμου θα προμηθευτεί σύστημα ψύξης και θέρμανσης για τις ανάγκες του, από κατάστημα Δήμου όμορου Νομού» τονίζει ο Εμπορικός Σύλλογος Ξάνθης σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Επειδή κύριε Δήμαρχε όπως γνωρίζετε καλά μετά και από την τελευταία μεταξύ μας θεσμική συνάντηση, ότι στο μυαλό των περισσοτέρων μας η αξιοκρατία, η ισονομία και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας είναι επιθυμητή κοινωνική κατάσταση, επιθυμούμε μια ντόμπρα και σταράτη ενημέρωση» καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

Ministry of Digital

Governance,

Hellenic Republic


ΑΔΑ: 9ΝΗΤΩΚ8-ΦΞΔ

Digitally signed by Ministry

of Digital Governance,

Hellenic Republic

Date: 2023.01.31 12:32:22

EET

Reason:

Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΞΑΝΘΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

NUTS: EL512

Ξάνθη, 30/01/2023

Αριθ. πρωτ.:  2277

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψύξης- θέρμανσης σε χώρο που μισθώθηκε από τον Δήμο Ξάνθης για τη μεταστέγαση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών και του Γραφείου Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης».

Ποσού: 37.015,30 €

Στην Ξάνθη σήμερα 30 Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2023 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1.     Ο Δήμος Ξάνθης, που εδρεύει στην Πλατεία Δημοκρατίας με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997654473- Δ.Ο.Υ. Ξάνθης νομίμως εκπροσωπούμενος από τον κ. Εμμανουήλ Τσέπελη (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)

2.     Η επιχείρηση «ΒΑΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ» που εδρεύει στην Χρυσούπολη-Καβάλας, Βενιζέλου αρ. 31 (ΑΦΜ: 045432001, ΔΟΥ: Καβάλας, (στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1.      Tην υπ΄ αριθμ 1566/23-01-2023 πρόσκληση (ΑΔΑM: 23PROC012016289 2023-01-23)

και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.

2.      Την υπ’ αριθ. 1914/26-01-2023 προσφορά του Αναδόχου

3.      Την υπ΄ αριθμ 50/2276/30-01-2023 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης με την οποία ανατέθηκε η σύμβαση (ΑΔΑΜ 22AWRD012054457 2023-01-31), στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης.

4.        Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ψύξης- θέρμανσης σε χώρο που μισθώθηκε από τον Δήμο Ξάνθης για τη μεταστέγαση του Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών και του Γραφείου Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού του Δήμου Ξάνθης .

Άρθρο 2
Χρηματοδότηση της σύμβασης

Ψηφιακά

υπογεγραμμένο                                                                                                                                                                                                                1

από EMMANOUIL

FANOURAKIS

Ημερομηνία:

2023.01.31

ΑΔΑ: 9ΝΗΤΩΚ8-ΦΞΔ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ξάνθης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 02.10.7135.01, σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Ξάνθης.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 111/2023 (ΑΔΑΜ 23REQ012010117 2023-01-20 ΑΔΑ 6ΩΣ7ΩΚ8-ΨΣΞ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 και έλαβε α/α 111 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του Δήμου Ξάνθης .

Άρθρο 3
Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Η παράδοση και εγκατάσταση της συγκεκριμένης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 6 της παρούσας

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος εγγυάται και δεσμεύεται ανέκκλητα  στην Αναθέτουσα Αρχή:

4.1. Oτι, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.4412/2016, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.2. Oτι θα ενεργεί σύμφωνα με το Νόμο και με την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τα Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ ́όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας.

4.3. Oτι καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής

5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 29.851,05 € χωρίς Φ.Π.Α..

5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται με την έκδοση ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή από τον προμηθευτή εξοφλητικών τιμολογίων

5.3. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της Σύμβασης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

ΑΔΑ: 9ΝΗΤΩΚ8-ΦΞΔ

5.4. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.5. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 6
Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -
Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.1 Η παράδοση και εγκατάσταση των ειδών θα πραγματοποιείται τμηματικά έως και εξήντα

(60)   ημέρες από την ανάρτηση του παρόντος στο ΚΗΜΔΗΣ, στις εγκαταστάσεις του Δήμου Ξάνθης (στους χώρους των παραπάνω υπηρεσιών).

6.2. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται τη κήρυξη αυτού ως έκπτωτου.

H παραλαβή των υλικών γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 208 επόμενα του Ν.4412/2016.

6.3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 7
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

7.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του Ν.4412/2016. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 203 του Ν.4412/2016.

7.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016

7.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

Δ   = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο

3

ΑΔΑ: 9ΝΗΤΩΚ8-ΦΞΔ

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π    = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή

1,01

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

Άρθρο 8
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η   παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9
Ανωτέρα Βία

9.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

9.2.Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 10
Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η    σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά τα αγαθά που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 11
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η     Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 133 του Ν.4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

4


ΑΔΑ: 9ΝΗΤΩΚ8-ΦΞΔ

Άρθρο 12
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

12.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

12.2.Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις, Χρόνος παράδοσης υλικών, Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται και υπό τις προϋποθέσεις και έννομες συνέπειες που ορίζονται στα άρθρα 205 επόμενα του Ν.4412/2016.

12.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με τα άρθρα 205 επόμενα του Ν.4412/2016.

  • Άρθρο 13
  • Λοιποί όροι

Άπαντες οι όροι των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1)   Ο Δήμαρχος  Ξάνθης

2)   Ο Ανάδοχος

α/α

ΒΑΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης

Αντιδήμαρχος Ξάνθης 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια