GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL


Με 15 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι η Οικονομική Επιτροπή της Π.Α.Μ.-Θ.

Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι (12.30) η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαπέντε θέματα στην η...


Συνεδριάζει σήμερα το μεσημέρι (12.30) η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με τα ακόλουθα δεκαπέντε θέματα στην ημερήσια διάταξη (παρατίθενται αυτούσια):

 1. Εισήγηση για την έγκριση των όρων και της περίληψης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες της Π.Ε. Δράμας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ( μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης), προϋπολογισμού 515.523,80 ευρώ με Φ.Π.Α..
 2. Εισήγηση για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης για τη συνδιοργάνωση και τη συμμετοχή της Π.Ε. Δράμας στις «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Δήμου Δοξάτου» και ορισμός ενός εκπροσώπου της Π.Α.Μ.-Θ. με τον αναπληρωτή του κατά το άρθρο 9, στην κοινή επιτροπή για την εφαρμογή της σύμβασης. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Στ. Παρδαλίδης (Π.Ε. Δράμας).
 3. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού I του Διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση – Τοποθέτηση νέων Στηθαίων Ασφαλείας στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Δράμας έτους 2022», προϋπολογισμού 390.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Α. Κεφαλίδου (Π.Ε. Δράμας).
 4. Εισήγηση για την έγκριση επιμήκυνσης κατά 12 μήνες του Προγράμματος ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης-Π.Ε. Δράμας. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Γκαράνης (Π.Α.Μ.Θ.).
 5. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης δαπανών και υλοποίησης της δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας «Δράσεις προστασίας φυσικής και τουριστικής κληρονομιάς» με συνολικό προϋπολογισμό 20.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Γ. Παπαθεμιστοκλέους (Π.Ε. Καβάλας).
 6. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (β) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων σε τμήματα των υπ’ αρίθμ. 6, 8, 10, 11, 12 και 13 επαρχιακών οδών Ν. Καβάλας» προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Θ. Καραβάς (Π.Ε. Καβάλας).
 7. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Ξάνθης καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού.
 8. Εισήγηση για την έγκριση παραχώρησης χρήσης εξοπλισμού Πληροφορικής στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Ξάνθης, στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης – Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ξάνθης και στη Συνδικαλιστική Κίνηση Αστυνομικών Ξάνθης. (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ξάνθης).
 9. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Π.Α.Μ.Θ. ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Δεύτερο Τμήμα) κατά τη συζήτηση δύο ανακοπών της Ανθής Παπαδοπούλου κατά της Π.Α.Μ.Θ. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Κ. Γούναρης (Π.Ε. Ξάνθης).
 10. Εισήγηση για την έγκριση εξειδίκευσης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ της δράσης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., δια της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης: «Συνδιοργάνωση με την Πολιτιστική Στέγη Ερασμίου – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ της δράσης ¨ΕΡΑΣΜΕΙΑ 2022¨». (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Ν. Αποστολίδης (Π.Ε. Ξάνθης).
 11. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου (κάτω των ορίων) του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, Β. Του σχεδίου της περίληψης της διακήρυξης για την δημοσιοποίηση στον Εθνικό Τύπο και Γ. Της Επιτροπής διεξαγωγής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Διαγράμμιση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης» προϋπολογισμού 1.000.000,00 ευρώ. (Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης).
 12. Εισήγηση για την έγκριση δαπανών του οικονομικού έτους 2022 των Διευθύνσεων της Π.Ε. Έβρου καθώς και έγκριση διάθεσης πιστώσεων του Προϋπολογισμού και έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης οικονομικού έτους 2022. (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου).
 13. Εισήγηση για την έγκριση του Πρακτικού Νο1/14-6-2022 διενέργειας αποσφράγισης των (υπό)φάκελων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και του Πρακτικού Νο2/04-07- 2022 διενέργειας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών, του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών άνω των ορίων με τίτλο: «Καθαρισμός ρεμάτων και τάφρων αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου για τα έτη 2022-2023-2024».
 14. Εισήγηση για την έγκριση Συγκοινωνιακής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, Υδραυλικής και Περιβαλλοντικής μελετών της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης κατασκευής γέφυρας στη Χ.Θ. 0+450 της Ε.Ο. Νο 53». (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου).
 15. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 2 ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης και της 1 ης τμηματικής προθεσμίας του υποέργου: «Περιοχή Μαρώνειας Χ.Θ. 0+000 έως αρχαιολογικό χώρο βρύση Μουσά στη Χ.Θ. 13+960 της πράξης: “Βελτίωση – Διαμόρφωση οδού Μαρώνειας – παραλίας Πετρωτών – ορίων Ν. Έβρου”» αναδόχου: «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.». (Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Α. Τζεμίντιμπης (Π.Ε. Ροδόπης).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια