GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBALΠροστασία α’ κατοικίας: Κρατική επιδότηση δόσης δανείου από 70 έως 210 ευρώ το μήνα – Οι δικαιούχοι

Το νομοσχέδιο για τον νέο ΕΝΦΙΑ, προβλέπει το νέο πρόγραμμα για την κρατική στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών που έχουν δάνειο πρώτης κατοικίας π...


Το νομοσχέδιο για τον νέο ΕΝΦΙΑ, προβλέπει το νέο πρόγραμμα για την κρατική στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών που έχουν δάνειο πρώτης κατοικίας που βρίσκεται στο «κόκκινο», έτσι ώστε να προστατευτούν από κατασχέσεις, πλειστηριασμούς και εξώσεις μέχρι να λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

  Το πρόγραμμα, θα παρέχει κρατική επιδότηση 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού, και η διάρκειά του θα είναι 15 μήνες.

  Με τη λήξη του προγράμματος αυτού, οι ευάλωτοι οφειλέτες, οι οποίοι θα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια και βιώσιμη ρύθμιση, θα πρέπει να απευθυνθούν στον ειδικό Φορέα του Νόμου 4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή 2ης ευκαιρίας.

  Ο Φορέας θα αποκτά την πρώτη κατοικία των συγκεκριμένων ευάλωτων οφειλετών και ακολούθως θα τους την επαναμισθώνει για 12 έτη.

  Με το πέρας της 12ετιας ο οφειλέτης έχει πρώτο δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου, εφόσον έχει ανακάμψει οικονομικά.

  Επιλέξιμοι είναι οφειλέτες που πληρούν τα εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά κριτήρια που θεσπίστηκαν και ισχύουν στο προνοιακό πρόγραμμα «Επίδομα Στέγασης».

  Δηλαδή το συνολικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε μέλος και μέχρι 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

  Επίσης, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας είναι από 120.000 έως 180.000 ευρώ ανάλογα της σύνθεσης του νοικοκυριού, ενώ εφαρμόζεται και το περιουσιακό όριο αναφορικά με καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές κ.λπ. το οποίο ισχύει για το «Επίδομα Στέγασης».

  Κριτήρια

  Τα εν λόγω κριτήρια ελέγχονται και διασταυρώνονται κατά την έκδοση βεβαίωσης ευάλωτου, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και εκδίδεται από ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμα Ειδικής Γραμματείας, που θα είναι πολύ απλή για τους χρήστες, χωρίς να απαιτείται χειροκίνητη συγκέντρωση δικαιολογητικών.

  Υποβολή αίτησης

  Κάθε φυσικό για το οποίο έχει εκδοθεί, κατόπιν σχετικής αίτησής του, βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη, δικαιούται να υποβάλει αίτηση για τη συνεισφορά του Δημοσίου στην απομείωση των υποχρεώσεών του για το χρονικό διάστημα του άρθρου 14. Σε περίπτωση που η κύρια κατοικία ανήκει στον ευάλωτο οφειλέτη μόνο ως προς ιδανικό μερίδιο ή αν ο ευάλωτος είναι ψιλός κύριος ή επικαρπωτής, η υποβολή της αίτησης του παρόντος προϋποθέτει τη σύμπραξη όλων των συνιδιοκτητών, συμπεριλαμβανομένων των ψιλών κυρίων και επικαρπωτών.

  Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.

  Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

  Η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α 170) για τον έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων του παρόντος και υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου και των υποβληθέντων εγγράφων.

  Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών η αίτηση θεωρείται οριστικά υποβληθείσα και η ηλεκτρονική πλατφόρμα προβαίνει αυτόματα στις απαραίτητες διασταυρώσεις των παρεχόμενων στοιχείων.

  Οι αιτήσεις κατά το παρόν άρθρο υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας:

  α) Σε περίπτωση που η επιβολή της κατάσχεσης έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά οπωσδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών προ της έναρξης ισχύος των άρθρων 217 έως 226 του ν. 4738/2020, σύμφωνα με το άρθρο 308 του νόμου αυτού, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ομοίως, σε περίπτωση που η πτώχευση έχει λάβει χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, αλλά οπωσδήποτε μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4738/2020, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  β) Σε περίπτωση κήρυξης πτώχευσης ή επιβολής κατάσχεσης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβολής της κατάσχεσης ή δημοσίευσης της απόφασης που κηρύσσει την πτώχευση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας του άρθρου 84 του ν. 4738/2020.

  γ) Σε κάθε περίπτωση, και υπό την επιφύλαξη των περ. α) και β), δεν μπορούν να υποβληθούν νέες αιτήσεις σε χρονικό σημείο πέραν των δεκαπέντε (15) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

  Η επιδότηση

  Επί της μηνιαίας δόσης το μέγιστο ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου, για τους ευάλωτους οφειλέτες των οποίων η αίτηση εγκρίθηκε, ορίζεται ως ακολούθως:

  α) Για τον αιτούντα: εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα.

  β) Για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού χορηγείται προσαύξηση κατά τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα.

  γ) Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα.

  δ) Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο τέκνο, χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

  Ως ανώτατο όριο της συνεισφοράς ορίζονται τα διακόσια δέκα (210) ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

  Η επιδότηση δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης. Σε περίπτωση που τα ποσά υπερβαίνουν το όριο της παρούσας, αυτά μειώνονται αναλόγως. Το υπόλοιπο ποσό βαραίνει τον οφειλέτη.

  Το σύνολο της δόσης συμπεριλαμβανομένης και της συνεισφοράς, απομειώνει σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό της απαίτησης του δικαιούχου πιστωτή που λαμβάνει τη δόση, στην αναγκαστική εκτέλεση ή των αναγγελθεισών απαιτήσεων στο πλαίσιο της πτώχευσης. Σε περίπτωση που οι αναγγελθείσες απαιτήσεις προέρχονται από χρηματοδοτικούς φορείς, ο καταλογισμός γίνεται με βάση όσα προβλέπει η οικεία σύμβαση δανείου μεταξύ οφειλέτη και χρηματοδοτικού φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια