GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

Τα δικαιολογητικά για την απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για διακυβέρνηση λαντζών και αλιευτικών σκαφών, για το έτος 2021

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις από το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγος Από το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοπ...


Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις από το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγος

Από το Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους ανακοινώθηκε ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις προς απόκτηση άδειας χειριστή πηδαλιούχου για διακυβέρνηση λαντζών και επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών για το έτος 2021, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα ανωτέρω σχετικά.

  Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για την απόκτηση της προαναφερόμενης άδειας ορίζεται η Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 στο Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγους. Μέγιστος αριθμός εξεταζόμενων ορίζονται οι τριάντα (30) και ώρα έναρξης εξέτασης η 09:00 π.μ.. Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προφύλαξης εν μέσω πανδημίας (μάσκες, χρήση αντισηπτικών, τήρηση αποστάσεων) και όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αποδεικτικό rapid test (48 ωρών).

  Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις είναι η υποβολή αίτησης και η προσκόμιση των δικαιολογητικών σύμφωνα με τα συνημμένα Παραρτήματα Ι και ΙΙ. Παραλαβή δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο από την Υπηρεσία του Λ/Χ Πόρτο Λάγους / Γραφείο Γενικής Αστυνομίας, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09:00 έως 13:30 έως και πέντε (05) ημέρες προ της ημερομηνίας εξέτασης, ήτοι μέχρι και την Τετάρτη 17-11-2021.

  Οι Αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται για την έγκαιρη ενημέρωση των μελών τους, τα οποία δεν είναι εφοδιασμένα με την εν θέματι άδεια και συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα, για υποβολή αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις.

  Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγος / Γραφείο Γενικής Αστυνομίας (τηλ. Επικοινωνίας 2541096666 εσωτερικό 111).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ

(ΑΔΕΙΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ Α/Κ ΣΚΑΦΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του)
  2. Ατομική Επαγγελματική Άδεια Αλιείας σε ισχύ
  3. Για τους απογεγραμμένους ναυτικούς Ιατρική Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφομένων Ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ) που να κρίνεται κατάλληλος για τον χειρισμό-διακυβέρνηση σκάφους
  4. Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Προϋπηρεσίας 24 μηνών τουλάχιστον σε εμπορικά πλοία ή σε επαγγελματικά  Α/Κ πλοία  ή σε πλοία του Π.Ν. ή του Λ.Σ. σε ειδικότητες καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου ή τρία (03) τουλάχιστον έτη ως βοηθός λεμβούχος ή αθροιστικά υπολογιζόμενη προϋπηρεσία ναυτικού βοηθού λεμβούχου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών. Η προϋπηρεσία σε επαγγελματικά Α/Κ σκάφη, που δεν υποχρεούνται σε τήρηση ναυτολογίου, μπορεί να αποδεικνύεται από εγγραφές στο ημερολόγιο γέφυρας-μηχανής θεωρημένες από την κατά τόπο Λιμενική Αρχή ή από βεβαιώσεις ιδιοκτητών επαγγελματικών σκαφών συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης ανωτέρω, η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από Υ.Δ. του ενδιαφερομένου στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του/των Α/Κ σκάφους/φών  στο/στα οποίο/α αποκτήθηκε η προϋπηρεσία, τα ακριβή διαστήματα αυτής, η ειδικότητα την οποία είχαν (καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου) καθώς και το ακριβές χρονικό διάστημα της ασφάλισης  στον οικείο Ασφαλιστικό φορέα, κατά τον οποίο αποκτήθηκε η απαιτούμενη προϋπηρεσία. Η υπόψη Υ.Δ. θα συνοδεύεται από:

α) αντίγραφο της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, η οποία θα πρέπει για το προς απόδειξη χρονικό διάστημα προϋπηρεσίας να ήταν σε ισχύ ή από σχετική βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν κάτοχος ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην Υ.Δ. ως χρόνος προϋπηρεσίας σε Α/Κ σκάφη

β) αντίγραφο της επαγγελματικής άδειας του/των σκαφών από το οποίο να προκύπτει:

     5. Πιστοποιητικό Πτυχίου Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν πιστοποιητικό φοίτησης Σ.Σ.Π.Μ., η επάρκεια κατοχής βασικών γνώσεων για σωστή χρήση σωστικών-πυροσβεστικών πιστοποιείται κατά την διαδικασία των εξετάσεων.

     6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86, στην οποία θα αναγράφεται εάν ο ενδιαφερόμενος συνταξιοδοτείται ή όχι, από οποιονδήποτε φορέα και σε θετική περίπτωση από ποιο Ασφαλιστικό φορέα και ότι θα τηρεί τις προϋποθέσεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας

7. Τρείς (03) φωτογραφίες ατομικές διαστάσεων 3 Χ 3 cm

Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ακολουθεί διενέργεια προφορικών, γραπτών και πρακτικών εξετάσεων προς τη διαπίστωση ικανότητας χειρισμού Α/Κ  σκάφους εσωτερικού σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία μας.

  1. Καταβολή των κάτωθι χρηματικών ποσών μετά από επιτυχία στις εξετάσεις:

(Μη πιστοποιημένους Χρήστες-Χορήγηση Παραβόλου-Φορέας Δημοσίου-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία Παραβόλου-Επαγγελματικές Δραστηριότητες-Τύπος Παραβόλου-Άδεια Πηδαλιούχου Χειριστή Μηχανοκίνητης Λέμβου).

(Μη πιστοποιημένους Χρήστες-Χορήγηση Παραβόλου-Φορέας Δημοσίου-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία Παραβόλου-Επαγγελματικές Δραστηριότητες-Τύπος Παραβόλου- Άδεια Πηδαλιούχου Χειριστή Μηχανοκίνητης Λέμβου).

Παρατηρήσεις:

  1. Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων θα πρέπει να φροντίσουν για την ύπαρξη κατάλληλου Α/Κ σκάφους εσωτερικού, προκειμένου χρησιμοποιηθεί για την πρακτική εξέτασή τους. Ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση καλύπτεται με ευθύνη υποψηφίων.
  2. Δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται από τον υποψήφιο αλλά από τρίτον, πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ

(ΑΔΕΙΑ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ)

1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του)

2. Για τους απογεγραμμένους ναυτικούς Ιατρική Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής Απογραφομένων Ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ) που να κρίνεται κατάλληλος για τον χειρισμό-διακυβέρνηση σκάφους

Για τους μη απογεγραμμένους ναυτικούς: Βεβαιώσεις Ιατρών Ειδικότητας: Παθολόγου ή Γενικής Ιατρικής και Οφθαλμιάτρου Ιδιωτών ή Δημοσίου Νοσοκομείου (με στρογγυλή σφραγίδα νοσοκομείου και υπογραφή διευθυντή) που να πιστοποιούν «ότι κρίνεται κατάλληλος – ικανός για τον χειρισμό – διακυβέρνηση σκάφους»

3. Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Προϋπηρεσίας 24 μηνών τουλάχιστον σε εμπορικά πλοία ή σε επαγγελματικά  Α/Κ πλοία  ή σε πλοία του Π.Ν. ή του Λ.Σ. σε ειδικότητες καταστρώματος-μηχανής-ασυρμάτου ή τρία (03) τουλάχιστον έτη ως βοηθός λεμβούχος ή αθροιστικά υπολογιζόμενη προϋπηρεσία ναυτικού βοηθού λεμβούχου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις ιδιοκτητών επαγγελματικών σκαφών συνοδευόμενες από βεβαιώσεις ασφαλιστικού φορέα.

     4. Πιστοποιητικό Πτυχίου Σχολής Σωστικών-Πυροσβεστικών Μέσων.

5. Τρείς (03) φωτογραφίες ατομικές διαστάσεων 3 Χ 3 cm

Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών ακολουθεί διενέργεια προφορικών, γραπτών και πρακτικών εξετάσεων προς τη διαπίστωση ικανότητας χειρισμού Α/Κ  σκάφους εσωτερικού σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την Υπηρεσία μας.

6. Καταβολή των κάτωθι χρηματικών ποσών μετά από επιτυχία στις εξετάσεις:

(Μη πιστοποιημένους Χρήστες-Χορήγηση Παραβόλου-Φορέας Δημοσίου-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία Παραβόλου-Επαγγελματικές Δραστηριότητες-Τύπος Παραβόλου-Άδεια Πηδαλιούχου Χειριστή Μηχανοκίνητης Λέμβου).

(Μη πιστοποιημένους Χρήστες-Χορήγηση Παραβόλου-Φορέας Δημοσίου-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-Λοιπές Υπηρεσίες-Κατηγορία Παραβόλου-Επαγγελματικές Δραστηριότητες-Τύπος Παραβόλου- Άδεια Πηδαλιούχου Χειριστή Μηχανοκίνητης Λέμβου).

Παρατηρήσεις:

  1. Οι υποψήφιοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων θα πρέπει να φροντίσουν για την ύπαρξη κατάλληλου Α/Κ σκάφους εσωτερικού, προκειμένου χρησιμοποιηθεί για την πρακτική εξέτασή τους. Ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση καλύπτεται με ευθύνη υποψηφίων.

2. Δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται από τον υποψήφιο αλλά από τρίτον, πρέπει να συνοδεύονται από πρόσφατη εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια