GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL


[Εξώδικη διαμαρτυρία-Δήλωση-Πρόσκληση, των 34 υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφών (Ι.Κ.Υ) κατά του Ι.Κ.Υ!]

    ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των : 34 υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
 ΚΑΤΑ
Του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής επί της οδού Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41.

Κοινοποιούμενη:
Στον αξιότιμο κ. Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη (Γραφείο Πρωθυπουργού, Μέγαρο Μαξίμου Ηρώδου Αττικού 19, 10674 Αθήνα) και

Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με έδρα το Μαρούσι Αττικής, οδός Ανδρέα Παπανδρέου 37.

Άπαντες οι εξωδίκως δηλούντες είμαστε απορριφθέντες  υποψήφιοι υπότροφοι  για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 που προκήρυξε  ο φορέας σας στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019”, που συγχρηματοδοτείται από την  Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020”.

Κατόπιν της από 25/10/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 22127 πρόσκλησης του φορέα σας προς την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, άπαντες υποβάλαμε νόμιμα και εμπρόθεσμα τις αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις μας, στην ταχθείσα από την πρόσκληση προθεσμία, ήτοι έως τις 20/12/2019 και ώρα 15:00. Στις 28/2/2020 ανακοινώθηκε ο πίνακας κατάταξης υποψηφίων με τα μόρια που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος και δυνάμει της υπ' αρ. 3476/28-2-2020 ανακοίνωσής σας, κληθήκαμε οι υποψήφιοι που συγκεντρώσαμε 76 μόρια και άνω, να υποβάλλουμε την ηλεκτρονική μας αίτηση εκτυπωμένη, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την με αριθμ. 22127/25-10-2019 πρόσκληση έως την 31η Μαρτίου 2020.

Με σχετική ανακοίνωσή σας στις 13/3/2020 δώσατε νέα παράταση υποβολής έως την 30η/4/2020 ενώ με την με αριθμό 6748/23-4-2020 ανακοίνωσή σας δώσατε εκ νέου παράταση έως τις 31/5/2020 με τίτλο “Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών και λοιπές ρυθμίσεις λόγω έκτακτων συνθηκών”. Στην τελευταία, μάλιστα, ανακοίνωση αναγραφόταν “Οι βεβαιώσεις περιουσιακής κατάστασης, όπου απαιτούνται, αφορούν το έτος 2020 (έντυπο Ε9 έτους 2020).

Όλοι μας υποβάλαμε εμπροθέσμως και με τον προσήκοντα τρόπο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της υπ' αρ. 99166/Ζ1/20.6.2019 ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων  - Οικονομίας και Ανάπτυξης,  της με α.π. 22127/25-10-2019 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων του Ιδρύματός σας αλλά και της λίστας δικαιολογητικών που αναγράφεται σε κάθε αίτηση.

Ωστόσο, οι αιτήσεις μας κρίθηκαν μη επιλέξιμες και περιληφθήκαμε στον από 7/10/2020 1ο Πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων (ανακοινοποίηση στο ορθό στον από 13-10-2020 πίνακα), με τη γενική αιτιολογία απόρριψης “ελλείποντα ή μη αποδεκτά δικαιολογητικά”, όπου περιλαμβάνονταν για τον κάθε έναν από εμάς τα δικαιολογητικά που θεωρήθηκαν ελλείποντα ή μη αποδεκτά, χωρίς καμία διευκρίνηση εάν τα έγγραφα που αναφέρονται έλλειπαν εξ' αρχής από το φάκελο του κάθε υποψηφίου ή απλώς έπρεπε να συμπληρωθούν και να διευκρινιστούν αλλά και σε τί συνίσταται η έννοια “μη αποδεκτό έγγραφο”, ποια από τα αναγραφόμενα στον πίνακα έγγραφα ήταν ελλείποντα και ποια μη αποδεκτά.

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την παράγραφο 10 του κεφαλαίου Δ' της σχετικής ΚΥΑ και την παρ. 6 του κεφαλαίου Δ' της σχετικής πρόσκλησης προβήκαμε εμπροθέσμως στην υποβολή ενστάσεων κατά του ανωτέρω πίνακα. Με τις ενστάσεις μας αναπτύξαμε εμπεριστατωμένα ο καθένας τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις μας και να συμπεριληφθούμε στους πίνακες των επιλέξιμων υποψηφίων, ενώ αν και κατά πλειοψηφία είχαμε προσκομίσει εξαρχής τα πλήρη δικαιολογητικά, υποβάλλαμε εκ νέου επισυναπτόμενα στις ενστάσεις μας τα δικαιολογητικά που κρίθηκαν ως ελλείποντα.

Παρόλα αυτά οι ενστάσεις μας απορρίφθηκαν ουσιαστικά χωρίς καμία αιτιολογία, στην πλειοψηφία τους με την τυπική πρόταση “Η ένσταση συνοδεύεται από ελλείποντα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στον 1ο πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (ανακοινοποίηση στο ορθό από 13-10-2020) τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν εκ των υστέρων αποδεκτά” και σε λίγες περιπτώσεις με την αιτιολογία “ Κατόπιν επανεξέτασης του φακέλου, ελλιπής φάκελος σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στον από 13-10-2020 Πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων – στο ορθό”.

Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε έντονα και εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας για τη διαδικασία που ακολουθήσατε τόσο κατά τον έλεγχο επιλεξιμότητας των αιτήσεων όσο και κατά το στάδιο εξέτασης των ενστάσεων, η οποία στο σύνολό της χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια, ενώ παραβιάστηκαν ουσιώδεις αρχές που πρέπει να διέπουν κάθε διοικητική διαδικασία και συγκεκριμένα οι αρχές της νομιμότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων και  της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 ξεσήκωσε πλήθος διαμαρτυριών και παραπόνων από το σύνολο των υποψηφίων και των γονέων τους, περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, καθώς το χάος που δημιουργήθηκε από την πλήρη έλλειψη επικοινωνίας του ιδρύματός σας με τους υποψηφίους και τις αδιαφανείς ενέργειες των οργάνων σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κόστισε σε χιλιάδες υποψηφίους, ανήκοντες σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, το βοήθημα της υποτροφίας.

Όλοι μας είμαστε μέλη οικογενειών με πολύ χαμηλά εισοδήματα, κάποιοι από εμάς ανήκουμε σε ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (μονογονεϊκές, ορφανικές, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα με αναπηρίες) και   πασχίζουμε για την επιβίωση και την αξιοπρεπή ολοκλήρωση των σπουδών μας με τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή μας σταδιοδρομία, καθώς οι περισσότεροι από εμάς αναγκαζόμαστε παράλληλα με τις σπουδές μας και σε βάρος αυτών να εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα. Η εν λόγω υποτροφία, την οποία λάβαμε οι περισσότεροι από εμάς σε προγενέστερα ακαδημαϊκά έτη, αποτελεί ένα ελάχιστο μα σπουδαίο βοήθημα της πολιτείας σε εμάς και στις οικογένειές μας, ιδιαίτερα σε μία τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία. Στην πρόσκλησή σας εξαγγέλετε ότι οι υποτροφίες “αποσκοπούν στην υποστήριξη φοιτητών που διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και στη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση προσώπων που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδας (ΕΚΟ)”.

Ωστόσο, από τη στάση του ιδρύματός σας σε όλη τη διαδικασία αποδείχθηκε ότι αντί να σταθείτε αρωγός στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, στέκεστε απέναντί μας και μας εμπαίζετε. Αυτό προκύπτει ξεκάθαρα και από το γεγονός ότι προκηρύξατε 3.771 υποτροφίες αλλά έχετε δεχτεί τις αιτήσεις μόλις 1.764 υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των 106 ενστάσεων που έγιναν δεκτές, ενώ όλους τους υπόλοιπους μας απορρίψατε με ασαφείς τυποποιημένες και αόριστες αιτιολογίες και χωρίς καμία ενημέρωση και επικοινωνία μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, όπως οφείλατε στα πλαίσια της αρχής της χρηστής διοίκησης.

Ο μεγάλος αριθμός απόρριψης περίπου 4.000 αιτήσεων, αποδεικνύει ένα τεράστιο πρόβλημα στη διαδικασία διεκπεραίωσης και στην απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων το Δεκέμβριο του έτους 2019 παρήλθαν πάνω από έξι μήνες για να υποβάλλουν, όσοι είχαν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό μορίων, τον αρχικό φάκελο και έπειτα άλλοι τέσσερις μήνες για να βγουν τα αποτελέσματα και να προβούν σε ενστάσεις όσοι επιθυμούσαν. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, έχουν δοθεί ελάχιστες υποτροφίες σε σχέση με τις 3771 προκηρυχθείσες.

Αισθανόμαστε σφόδρα αδικημένοι και οργισμένοι για την αντιμετώπισή μας από εσάς, από τη στιγμή που η μεγάλη ανάγκη λήψης της υποτροφίας δε μας επιτρέπει λάθη και παραλείψεις κατά τη διαδικασία υποβολής των φακέλων μας, τους οποίους συντάξαμε και υποβάλλαμε με κάθε επιμέλεια, ενώ πολλοί από εμάς λάβαμε χωρίς κανένα πρόβλημα τη συγκεκριμένη υποτροφία σε προγενέστερα ακαδημαϊκά έτη. Η απόρριψή μας στην παρούσα διαδικασία έγινε από δική σας υπαιτιότητα για τους εξής λόγους:

Ι.  Το ζήτημα των ελλειπόντων και των διευκρινιστικών εγγράφων – Παραβίαση των αρχών της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των υποψηφίων.

Η αρχή της νομιμότητας επιβάλλει στις διοικητικές αρχές να ενεργούν στο πλαίσιο του νόμου και να διασφαλίζουν την εφαρμογή του. Η αρχή της χρηστής διοίκησης υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους με βάση το εν γένει περί δικαίου αίσθημα, με αναλογικότητα και επιείκεια στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας, ώστε να αποφεύγονται άδικες για το διοικούμενο λύσεις.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2158/1993 (Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες διατάξεις) “οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών, οικονομικών ενισχύσεων και βραβείων της παρούσης παραγράφου, ο αριθμός αυτών, ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης και το ύψος αυτής, τα ποσά που χορηγούνται στους δικαιούχους και κάθε αναγκαίο θέμα για την απονομή, την καταβολή τους και την επιλογή των δικαιούχων, καθώς και τα αντίστοιχα προγράμματα και οι διατάξεις που τα διέπουν, ορίζονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. , με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Οικονομικών ή/ και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αναλόγως του εάν η χρηματοδότηση προέρχεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αντιστοίχως”.

Κατ΄ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αρ. 99166/Ζ1/20.6.2019 ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων  - Οικονομίας και Ανάπτυξης στην παρ. 1 του Κεφαλαίου Δ' της οποίας ορίζεται ότι : “Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και επιλογής (προθεσμίες, έλεγχος κριτηρίων και προϋποθέσεων μέσω Διαλειτουγικότητας, υποβολή και έλεγχος δικαιολογητικών κτλ) εξειδικεύονται με απόφαση του Δ.Σ. και περιγράφονται αναλυτικά στην σχετική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. και δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ.”.

Στη σχετική πρόσκληση και στο Κεφάλαιο Δ' παρ. 1 περ. IV αναφέρεται ότι : “Με την ηλεκτρονική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση παρέχεται η συναίνεση του αιτούντος για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών μέσω των  Πληροφοριακών Συστημάτων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος φοίτησης του Υποψηφίου και του Εθνικού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης για την επαλήθευση των μοριοδοτούμενων κριτηρίων”. Περαιτέρω, στην περίπτωση V του ίδιου κεφαλαίου και της ίδιας παραγράφου  ορίζεται ότι : “ Η ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 ότι ο υποψήφιος ..........θα προσκομίσει στο ΙΚΥ, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, οποιοδήποτε δικαιολογητικό του ζητηθεί για την τεκμηρίωση της αίτησης  και του παραδοτέου, εντός της προθεσμίας που θα τεθεί από το ΙΚΥ και στη μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί”. Στην παρ. 3 του ίδιου κεφαλαίου της πρόσκλησης ορίζεται ότι “ Το ΙΚΥ διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διαδικασία του ελέγχου της επιλεξιμότητας, να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως ή να ζητήσει από τους Υποψηφίους οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει σκόπιμο”.

Στην παρ. 6 του ίδιου κεφαλαίου ορίζεται ότι : “ Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων ασκούνται ενώπιον του ΔΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ. Οι ενστάσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, οπότε το εμπρόθεσμό τους κρίνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και του Πίνακα κατάταξης”.

Στην παρ. 6 του Κεφαλαίου Ζ της πρόσκλησης αναφέρεται ότι : “ Το ΙΚΥ δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον υποψήφιο οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης και του τελικού παραδοτέου και ο υποψήφιος οφείλει να το προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα τεθεί , στη μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί”.

Από το σύνολο των παραπάνω διατάξεων  σε συνδυασμό με α) το γεγονός ότι ο φορέας σας ήρθε επιλεκτικά σε επικοινωνία με κάποιους εκ των υποψηφίων για την προσκόμιση εξαρχής ελλειπόντων ή λανθασμένων δικαιολογητικών (γεγονός που αποδεικνύεται και από τις μαρτυρίες κάποιων εξ ημών), β) την πρακτική που ακολουθήσατε στις διαδικασίες χορήγησης των αντίστοιχων υποτροφιών σε προγενέστερα ακαδημαϊκά έτη , δηλαδή είτε της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τον φορέα σας των απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε της προσωπικής επικοινωνίας με τους υποψηφίους για την εκ των υστέρων προσκόμιση δικαιολογητικών προς ολοκλήρωση του φακέλου (με προσωπική μάλιστα κλήση από τη γραμματεία του φορέα σας), γ) την πρακτική που ακολουθήσατε για τις ενστάσεις που έγιναν αποδεκτές, εφόσον δεχτήκατε από 106 υποψηφίους δικαιολογητικά τα οποία έλλειπαν εξαρχής, προσκομίστηκαν με τις ενστάσεις τους και έγιναν αποδεκτά από εσάς, δημιουργήθηκε η εύλογη πεποίθηση σε εμάς και σε όλους τους υποψηφίους  ότι εάν κατά τη διαδικασία του ελέγχου της επιλεξιμότητας έλλειπε ή υπήρχε κάποιο σφάλμα σε κάποια από τα δικαιολογητικά, ο φορέας σας θα μας ενημέρωνε προσωπικά, είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά, να αποκαταστήσουμε την έλλειψη και να γίνει δεκτή η αίτησή μας, σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας σε συμμόρφωση με τα αναφερόμενα στη σχετική ΚΥΑ και στη σχετική πρόσκληση και με την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Επιπλέον, δικαιολογημένα, σύμφωνα με τα παραπάνω, δημιουργήθηκε σε εμάς η πεποίθηση ότι εάν έλλειπε κάποιο δικαιολογητικό, είχαμε τη δυνατότητα να το προσκομίσουμε με την ένσταση και να γίνει δεκτή η αίτησή μας, όπως συνέβη με τις 106 δεκτές ενστάσεις. Επ' αυτού παραπέμπουμε στη δεύτερη από εμάς στην οποία αποστείλατε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωση της προθεσμίας υποβολής της ένστασης με την προσκόμιση του αρχικώς θεωρούμενου ως ελλείποντος δικαιολογητικού (βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας), δημιουργώντας τη βεβαιότητα ότι η αποστολή του θα καθιστούσε επιλέξιμη την αίτηση.

Άλλωστε, η εν λόγω εύλογη πεποίθηση δημιουργήθηκε σε όλους τους υποψηφίους και από ενέργειες του ιδρύματός σας σε προγενέστερες προκηρύξεις υποτροφιών. Συγκεκριμένα, σχετικά με τις ενστάσεις επί του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών ΕΚΟ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, δημοσιεύθηκε η από 5/3/2019 εισήγηση του Προέδρου σας για την αποδοχή του συνόλου των ενστάσεων στις περιπτώσεις που α) φοιτητές  διατείνονται πως ενώ είχαν στείλει τα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν από το ΙΚΥ ή φοιτητές που δεν έφτασε ποτέ σε αυτούς η προσωπική ενημέρωση που τους έγινε , στέλνουν με την ένστασή τους τα δικαιολογητικά που έλειπαν από το φάκελό τους, β) υποψήφιοι που ενώ συγκέντρωναν τα απαιτούμενα μόρια επιτυχίας με λιγότερα προσόντα, εξαιτίας λάθους ή από υπερβάλοντα ζήλο, ζήτησαν την υπαγωγή τους σε κάποια μη χρειαζούμενη υποκατηγορία, η ένστασή τους γίνεται δεκτή με τη διόρθωση των λαθών, η οποία δικαιολογείται από την πληθώρα των δικαιολογητικών , γ) φοιτητές είναι μέλη πολύτεκνων ή τρίτεκνων οικογενειών, ακόμη και εάν οι ίδιοι ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς τους έχει πάψει να είναι προστατευόμενο μέλος και δ) φοιτητές ή φοιτήτριες που είτε είναι οι ίδιες διαζευγμένες με απιδί είτε είναι τέκνα διαζευγμένων γονέων και διεκδικούν είτε την ιδιότητα του τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας είτε το δικαίωμα να θεωρούνται οι ίδιοι/ες αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας.

Μάλιστα, ο φορέας σας έκανε δεκτές τις ενστάσεις 414 υποψηφίων που αφορούσαν σε άτομα που ανήκουν σε μονογονεϊκές οικογένειες και σε οικογένειες τριτέκνων και πολυτέκνων με χαμηλά εισοδήματα, ενώ είχαν υποβάλει αρχικά φάκελο δικαιολογητικών με ελλείψεις ή φάκελο δικαιολογητικών με λάθος ή λάθη.

Περαιτέρω, πουθενά στην ΚΥΑ ούτε στη σχετική πρόσκληση υπήρχε η διάκριση μεταξύ ελλειπόντων και διευκρινιστικών εγγράφων, ενώ στις απορριπτικές αιτιολογίες των μη επιλέξιμων αιτήσεων υπήρχε συλλήβδην η αιτιολογία των ελλειπόντων ή μη αποδεκτών εγγράφων, ενώ όπως αποδείχθηκε από ενέργειες των οργάνων σας, σε κάποιες περιπτώσεις απόρριψης τα έγγραφα δεν ήταν ελλείποντα εξαρχής αλλά χρειαζόταν συμπληρώσεις ή διορθώσεις, οι οποίες θα ήταν εφικτό να θεραπευτούν εάν ο φορέας σας καλούσε τον υποψήφιο να τις διορθώσει και εάν περιλαμβανόταν πλήρης και επαρκής αιτιολογία στον πίνακα των μη επιλέξιμων αιτήσεων.

Χαρακτηριστική περίπτωση επ' αυτού αποτελεί η ενδέκατη από εμάς. Η με αριθμό ........... αίτησή μου απορρίφθηκε ως μη επιλέξιμη με την αιτιολογία ελλειπόντων ή μη αποδεκτών δικαιολογητικών “δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 έτους 2017, υπ. Δήλωση ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος ή δεν έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης και Ε9 έτους 2020 μητέρας”. Πριν την υποβολή του αρχικού φακέλου δικαιολογητικών επικοινώνησα με το ίδρυμά σας προκειμένου να ζητήσω διευκρινήσεις χωρίς να λάβω καμία απάντηση. Παρά δε το γεγονός ότι είχα αποστείλει τα παραπάνω έγγραφα, πριν την υποβολή της ένστασής μου επικοινώνησα εκ νέου με τον φορέα σας προκειμένου να με ενημερώσετε εάν ο λόγος απόρριψης ήταν ότι τα παραπάνω έγγραφα θεωρήθηκαν ελλείποντα ή εάν χρειαζόταν συμπληρώσεις και διευκρινήσεις. Η απάντησή σας ήταν ότι “δεν υπάρχει πρόσβαση στο φάκελό μου, άλλα απουσιάζουν και άλλα είναι διευκρινιστικά” και πως θα έπρεπε να ξαναστείλω όλα αυτά που κάνουν μη επιλέξιμη την αίτησή μου!

Εκ των παραπάνω καθίσταται προφανές ότι υπήρχε πλήρης απαξίωση από το φορέα σας προς το πρόσωπό μας καθώς σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ήμασταν στο σκοτάδι.

Το ίδρυμά σας ουδέποτε διευκρίνισε ούτε στην πρόσκλησή του ούτε και με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. το ζήτημα των ελλειπόντων και των διευκρινιστικών εγγράφων, παρά μόνο μετά από τις έντονες διαμαρτυρίες των υποψηφίων που δεχτήκατε και κατόπιν της απόρριψης των ενστάσεων, εκδώσατε διευκρινιστική ανακοίνωση σχετικά με τη διάκριση ελλειπόντων και διευκρινιστικών εγγράφων. Πρώτη φορά δε σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ενώ με όλες τις παραπάνω ενέργειές σας πράξατε τα αντίθετα, ανακοινώσατε ότι δεν μπορούν να υποβληθούν με τις ενστάσεις εξαρχής ελλείποντα δικαιολογητικά, κατά παράβαση των αρχών της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης όλων των υποψηφίων.

ΙΙ. Οι παρατάσεις και το έγγραφο Ε9 – Η παραβίαση της αρχής μη τροποποίησης των όρων της πρόσκλησης

Όπως ήδη αναφέρθηκε, δυνάμει της υπ' αρ. 3476/28-2-2020 ανακοίνωσής σας, κληθήκαμε οι υποψήφιοι που συγκεντρώσαμε 76 μόρια και άνω, να υποβάλλουμε την ηλεκτρονική μας αίτηση εκτυπωμένη, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την με αριθμ. 22127/25-10-2019 πρόσκληση έως την 31η Μαρτίου 2020.

Με σχετική ανακοίνωσή σας στις 13/3/2020 δώσατε νέα παράταση υποβολής έως την 30η/4/2020 ενώ με την με αριθμό 6748/23-4-2020 ανακοίνωσή σας δώσατε εκ νέου παράταση έως τις 31/5/2020 με τίτλο “Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών και λοιπές ρυθμίσεις λόγω έκτακτων συνθηκών”. Στην τελευταία, μάλιστα, ανακοίνωση αναγραφόταν “Οι βεβαιώσεις περιουσιακής κατάστασης, όπου απαιτούνται, αφορούν το έτος 2020 (έντυπο Ε9 έτους 2020).

Οι διαδοχικές παρατάσεις δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στους υποψηφίους, δεδομένου ότι οι περισσότεροι υποψήφιοι είχαμε αποστείλει ήδη όλα τα δικαιολογητικά μας εμπρόθεσμα εντός της πρώτης προθεσμίας υποβολής, δηλαδή έως την 31 Μαρτίου 2020. Με την τελευταία ανακοίνωσή σας, κατά παράβαση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της αρχής της νομιμότητας, τροποποιήσατε τους όρους της προκήρυξης με μία απλή ανακοίνωση, της οποίας δεν έλαβαν γνώση οι περισσότεροι υποψήφιοι, ούτε όφειλαν άλλωστε, εφόσον απουσίαζε εξατομικευμένη ενημέρωση και ζητούσατε, σε απόκλιση από τους όρους της πρόσκλησης και της λίστας των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, έντυπο Ε9 έτους 2020. Αυτός ήταν και ο λόγος που απορρίφθηκαν χιλιάδες αιτήσεις και μεταγενέστερα ενστάσεις για την έλλειψη του συγκεκριμένου δικαιολογητικού.

Εφόσον τροποποιήσατε τους όρους της πρόσκλησης με μία απλή ανακοίνωση, οφείλατε να ζητήσετε τα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τον κάθε υποψήφιο χωριστά και σε κάθε περίπτωση, εφόσον δημιουργήθηκαν παρερμηνείες από δική σας υπαιτιότητα και μόνον, οφείλατε να αποδεχτείτε τα σχετικά έγγραφα με την υποβολή των ενστάσεων. Είναι προφανές, ότι σε αυτήν την περίπτωση τιμωρήθηκε η συνέπεια και η επιμέλειά μας να καταθέσουμε εμπρόθεσμα έως τις 31/3/2020 τα δικαιολογητικά μας.

ΙΙΙ. Η έλλειψη ενημέρωσης και συνεργασίας με τους υποψηφίους – Η επιλεκτική ενημέρωση

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής διοίκησης,  η δημόσια διοίκηση οφείλει να διευκολύνει τους διοικουμένους να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Στο πλαίσιο της αρχής αυτής, τα διοικητικά όργανα οφείλουν να ασκούν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους, να λειτουργούν με διαφάνεια, να ενημερώνουν  το διοικούμενο για τα δικαιώματά του και να διασφαλίζουν την απόλαυση ποιοτικών υπηρεσιών από τους πολίτες.

Κατά παράβαση της παραπάνω αρχής, ο φορέας σας ήταν απών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλεξιμότητας των αιτήσεων και υποβολής ενστάσεων, εφόσον δεν υπήρχε καμία επικοινωνία με τους υποψηφίους για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, ώστε να απαντώνται απορίες και να δίνονται διευκρινήσεις προς τους υποψηφίους για την προσήκουσα εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων τους για τη λήψη των υποτροφιών. Υπήρχε πλήρης έλλειψη συνεργασίας, καθώς ήταν αδύνατη τόσο η τηλεφωνική όσο και η ηλεκτρονική επικοινωνία με τους υπαλλήλους σας, ενώ στις ελάχιστες περιπτώσεις που υπήρχε τέτοια επικοινωνία δεν δόθηκαν σαφείς απαντήσεις επί των ερωτημάτων μας. Με αυτόν τον τρόπο ένα ανυπαίτιο ή μη ουσιώδες τυπικό σφάλμα στις περισσότερες περιπτώσεις, στοίχισε από τους υποψηφίους τη λήψη της υποτροφίας.

Ωστόσο, κατά παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων, υπήρξε επιλεκτική επικοινωνία με κάποιους εξ' αυτών, γεγονός που επιβεβαιώνουμε και οι εξωδίκως δηλούντες.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η εικοστή όγδοη από εμάς. Υπέβαλα την υπ' αρ. .................. αίτησή μου και παράλληλα έκανε αίτηση και η αδερφή μου, με την οποία είχαμε ακριβώς τα ίδια μόρια και οφείλαμε να προσκομίσουμε τα ίδια δικαιολογητικά. Η αίτησή μου απορρίφθηκε ως μη επιλέξιμη, παρά το γεγονός ότι τόσο εγώ όσο και η αδερφή μου υποβάλλαμε μαζί το φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά,  με την αιτιολογία της έλλειψης “βεβαίωση μόνιμης κατοικίας μητέρας, Ε9 2020 πατέρα ή Υ/Δ περί μη υποχρέωσης υποβολής Ε9 2021, Ε9 μητέρας ή Υ/Δ περί μη υποχρέωσης υποβολής Ε9 2021”.  Μία μέρα πριν λήξει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, στην αδερφή μου στείλατε ηλεκτρονικό μήνυμα ζητώντας τη συμπλήρωση επιπλέον δικαιολογητικών, τα οποία και απέστειλε, με αποτέλεσμα η αίτησή της να γίνει δεκτή, ενώ η δική μου να απορριφθεί!

Η παραπάνω περίπτωση καταδεικνύει πλήρως τη διακριτική αντιμετώπιση συγκεκριμένων υποψηφίων σε βάρος άλλων, χωρίς να υπάρχουν σαφή και επαρκή κριτήρια.

IV. Η παράβαση της υποχρέωσης αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων

Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,  η αιτιολογία των ατομικών διοικητικών πράξεων  πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.

Η αιτιολογία είναι σαφής όταν καταγράφονται με διαυγή τρόπο οι σκέψεις του διοικητικού οργάνου, με τη χρήση των κατάλληλων διατυπώσεων επί τη βάσει των κανόνων της νεοελληνικής γλώσσας σε επίπεδο γραμματικής και συντακτικού (λεκτική λειτουργία). Στη διοικητική πράξη πρέπει να γίνεται μνεία συγκεκριμένων στοιχείων που στηρίζουν το συμπέρασμά της (ορισμένος χαρακτήρα της αιτιολογίας, ΣτΕ 3692/2001, 4223/2000). Δεν πρέπει να περιορίζεται στην επανάληψη στερεότυπων εκφράσεων που προέρχονται από τον νόμο που διέπει την υπόθεση (ΣτΕ 2584/2001) ούτε να στηρίζεται σε αντιφατικά στοιχεία (ΣτΕ 941/1989, Ολ 3158/1976). Η  αιτιολογία είναι ειδική όταν δεν είναι γενική και αόριστη, όταν, δηλαδή, όλα τα στοιχεία της αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίπτωση που ρυθμίζεται με την πράξη.  Η αιτιολογία είναι επαρκής όταν περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταλείπονται κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης του διοικητικού οργάνου (συνθετική λειτουργία της επάρκειας).  Σε επίπεδο νομικού συλλογισμού η επάρκεια της αιτιολογίας κρίνεται από το αν έγινε ορθή ερμηνεία του περιεχομένου των κανόνων δικαίου (ΣτΕ 546/2008). Σε επίπεδο υπαγωγής του πραγματικού στον κανόνα δικαίου, η επάρκεια ελέγχεται από το αν έγινε η δέουσα εκτίμηση και αξιολόγηση του συνόλου του φακέλου που έχει σχηματιστεί (ΣτΕ 2228/2007).

Όταν δεν υπάρχει σε συνταγματικό ή νομοθετικό επίπεδο υποχρέωση αιτιολόγησης των ατομικών διοικητικών πράξεων, η υποχρέωση αυτή ανακύπτει ως γενική αρχή του δικαίου για τις πράξεις που έχουν δυσμενές περιεχόμενο για τους διοικουμένους από την ίδια τη φύση τους, όπως εν προκειμένω.

Η υποχρέωση της διοίκησης για αιτιολογία, αναπτύσσει προστατευτική λειτουργία για τους διοικουμένους καθώς συμβάλλει στην εγγύηση των ατομικών τους δικαιωμάτων και συμφερόντων τόσο μέσω της ενημέρωσής τους όσο και από την υποχρέωση που δημιουργεί στα διοικητικά όργανα να εξετάζουν κάθε υπόθεση και να αναπτύσσουν το νομικό συλλογισμό που διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή του νόμου. Επιπλέον, μέσω της αιτιολογίας ελέγχεται η άσκηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου, αφού η λήψη υπόψη των ουσιωδών ισχυρισμών του και ο σχολιασμός τους από τη διοίκηση θα αποτυπωθεί στην αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Από την άλλη, ενώπιον των δικαστηρίων, η παράθεση αιτιολογίας λειτουργεί επιβοηθητικά τόσο ως προς τον δικαστή, ο οποίος μέσω του ελέγχου της διευρύνει τα όρια του δικού του ελέγχου και έχει την ευκαιρία να υπεισέλθει στα ζητήματα ουσιαστικής παρανομίας της κάθε υπόθεσης και να τα επιλύσει, όσο και ως προς τον διοικούμενο, ο οποίος μπορεί να αναπτύξει πληρέστερα τα επιχειρήματά του για να επιδιώξει την ικανοποίηση του συμφέροντός του.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τόσο οι πράξεις μη επιλεξιμότητας των αιτήσεών μας όσο και οι απορριπτικές αποφάσεις επί των ενστάσεών μας, αποτελούν δυσμενείς διοικητικές πράξεις και έπρεπε να φέρουν σαφή, επαρκή και ειδική αιτιολογία κατά τα ως άνω.

Ωστόσο, όπως πολλάκις αναφέρθηκε, η αιτιολογία στον από 7/10/2020 1ο πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, δεδομένου ότι δεν υπήρχε καμία διευκρίνηση επί του πίνακα εάν τα αναγραφόμενα έγγραφα ήταν ελλιπή, λανθασμένα και εάν χρειάζονταν η εκ νέου προσκόμισή τους ή απλή συμπλήρωσή τους και δεδομένου ότι δεν υπήρχε εξατομικευμένη ενημέρωση του κάθε υποψηφίου τα στοιχεία αυτά οφείλατε να τα αναγράφετε στο σχετικό πίνακα.

Ομοίως, ο από 26/11/2020 πίνακας απορριφθεισών ενστάσεων, δε φέρει καμία αιτιολογία παρά απορρίφθηκαν συλλήβδη οι ενστάσεις μας με την τυποποιημένη φράση “λόγω ελλειπόντων δικαιολογητικών” κατά παραπομπή στην ανύπαρκτη αιτιολογία του από 7/10/2020 1ου πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων! Από κανένα στοιχείο των πράξεων δεν προέκυπτε εάν έγινε άνοιγμα και επανεξέταση των φακέλων μας, ώστε να αποδειχθεί ότι ουδέν δικαιολογητικό έλλειπε εξαρχής αλλά και εάν λάβατε υπόψη τα δικαιολογητικά που στείλαμε με τις ενστάσεις μας.

Κυρίως όμως προκύπτει ότι οι αποφάσεις απόρριψης των ενστάσεών μας ουδόλως έλαβαν υπόψιν τις αιτιάσεις μας, ενώ οφείλατε να απαντήσετε ρητώς στους ισχυρισμούς εκάστου εξ ημών.

V. Τα “χαμένα” έγγραφα – Απόρριψη αιτήσεων και ενστάσεων λόγω πλάνης περί τα πράγματα

Στην πλειοψηφία τους οι απορριφθείσες αιτήσεις μας και μετέπειτα οι ενστάσεις μας απορρίφθηκαν περί δήθεν έλλειψης δικαιολογητικών κατά την υποβολή του φακέλου. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι υπήρξαμε ιδιαίτερα επιμελείς στη σύνταξη και υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και θεωρούμε ότι τα θεωρούμενα ως ελλείποντα έγγραφα απωλέσθηκαν λόγω δικής σας υπαιτιότητας. Ουδέποτε αποδείξατε το αδιάβλητο της διαδικασίας (παραλαβή, πρωτοκόλληση κλπ) ώστε να αποδεικνύεται ότι η παραλαβή και το άνοιγμα των φακέλων έγινε προσηκόντως και πως δεν υπήρχε απώλεια εγγράφων από υπαιτιότητα του ιδρύματός σας, με αποτέλεσμα, αδίκως, να μετακυλίεται το βάρος απόδειξης της προσήκουσας και πλήρους προσκόμισης των δικαιολογητικών σε εμάς τους υποψηφίους, οι οποίοι, μετά την αποστολή τους δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποδείξουμε την απώλεια υπ' ευθύνη σας.

Το γεγονός της πιθανότητας απώλειας εγγράφων από υπαιτιότητά σας, συνομολόγησε εμμέσως και ο Πρόεδρος του ιδρύματός σας στα πλαίσια της εισήγησής του περί αποδοχής ενστάσεων για τη χορήγηση υποτροφιών ΕΚΟ του πρηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εφόσον εισηγήθηκε να γίνουν δεκτές οι ενστάσεις από φοιτητές που  διατείνονται πως ενώ είχαν στείλει τα δικαιολογητικά που τους ζητήθηκαν από το ΙΚΥ ή φοιτητές που δεν έφτασε ποτέ σε αυτούς η προσωπική ενημέρωση που τους έγινε , στέλνουν με την ένστασή τους τα δικαιολογητικά που έλειπαν από το φάκελό τους.

VI. Οι δεκτές ενστάσεις – Παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και της αξιοκρατίας

Από την αντιπαραβολή του από 7/10/2020 1ου Πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του φορέα σας, με τον από 27/11/2020 πίνακα εκ των 106 εγκριθεισών ενστάσεων κατά των από 7/10/2020 πινάκων επιλεγέντων και μη επιλέξιμων υποψηφίων ( 22η/26.11.2020 Συνεδρία του Δ.Σ. του ΙΚΥ), προκύπτει εναργώς η  έλλειψη διαφάνειας και νομιμότητας όλης  της διαδικασίας αλλά  και η ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων εκ των υποψηφίων έναντι άλλων με τις ίδιες ή και σαφώς περισσότερες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της αίτησής τους,  κατά παράβαση της σχετικής υπ' αρ. 99166/Ζ1/20.6.2019 ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων  - Οικονομίας και Ανάπτυξης και κατά παράβαση της με α.π. 22127/25-10-2019 πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων του Ιδρύματός σας.

Στο σύνολό τους σχεδόν οι ενστάσεις που έγιναν αποδεκτές αφορούσαν σε μη επιλέξιμες αιτήσεις κατά τον από 7/10/2020 πίνακα λόγω έλλειψης εξαρχής  δικαιολογητικών όμοιων με τα θεωρούμενα ως ελλείποντα των περισσοτέρων από εμάς και σχεδόν στην πλειοψηφία τους για απουσία βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας γονέων, Ε9 γονέων και υποψηφίων ή Υπεύθυνων δηλώσεων περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9 ιδίως του έτους 2020 και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 2017.

Στις  1.468 ενστάσεις που υποβλήθηκαν, οι 1.362 ενστάσεις απορρίφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους, μεταξύ των οποίων και ημών των εξωδίκως δηλούντων, με την ίδια τυποποιημένη και πλήρως αόριστη αιτιολογία “Η ένσταση συνοδεύεται από ελλείποντα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την αιτιολογία που αναφέρεται στον 1ο πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων (ανακοινοποίηση στο ορθό από 13-10-2020) τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνουν εκ των υστέρων αποδεκτά”. Ενώ για τις μόλις 106 ενστάσεις που έγιναν δεκτές, παρά το γεγονός ότι οι αντίστοιχες αιτήσεις είχαν κριθεί ως μη επιλέξιμες λόγω ελλειπόντων δικαιολογητικών, στην πλειοψηφία τους έγιναν τελικώς δεκτές με την αιτιολογία “αποδεκτή ένσταση κατόπιν διευκρινιστικών εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών”.

Απαιτούμε να μας απαντήσετε εγγράφως στα εξής:

1. Πώς είναι δυνατόν ενώ από τον από 7/10/2020 πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων προκύπτει ότι έλλειπαν εξαρχής τα αναγραφόμενα δικαιολογητικά, έπειτα έγιναν δεκτές οι 106 ενστάσεις λόγω προσκόμισης διευκρινιστικών εγγράφων, δεδομένου μάλιστα ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έλειπε από την αρχή το σύνολο σχεδόν των βασικών δικαιολογητικών (ενδεικτικά οι υπ' αρ. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2. Για ποιό λόγο και με ποιά κριτήρια για τις 106 αιτήσεις, των οποίων οι ενστάσεις έγιναν δεκτές, τα εξαρχής ελλείποντα έγγραφα τα οποία προσκομίστηκαν εκ των υστέρων θεωρήθηκαν διευκρινιστικά και έγιναν αποδεκτά  και δεν ακολουθήθηκε η ίδια πρακτική για τις δικές μας ενστάσεις, εφόσον πρόκειται για πανομοιότυπες περιπτώσεις με τις δεκτές ενστάσεις. Μάλιστα δε, άπαντες οι εξωδίκως δηλούντες, όπως αναφέραμε, είχαμε προσκομίσει εξαρχής όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θεωρούμε ότι απωλέσθηκαν από υπαιτιότητα των υπαλλήλων σας και τα προσκομίσαμε εκ νέου με τις ενστάσεις μας.

3. Από που προκύπτει και σε τί συνίσταται η διάκριση μεταξύ ελλειπόντων και διευκρινιστικών δικαιολογητικών;

4. Πώς είναι δυνατόν να έγιναν δεκτές οι με αρ. Πρωτοκόλλου .................. ενστάσεις των υπ' αρ. .................. αιτήσεων με τις αιτιολογίες “Αποδεκτή ένσταση κατόπιν υποβολής διευκρινιστικών εγγράφων επί των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών” και “ αποδεκτή ένσταση κατόπιν επανεξέτασης φακέλου των αρχικώς υποβληθέντων δικαιολογητικών”, αντίστοιχα, από τη στιγμή που και στις δύο περιπτώσεις ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ εξαρχής φάκελος δικαιολογητικών, όπως προκύπτει από τον από 7/10/2020 1ο Πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων;

5. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Δ' της πρόσκλησης “ Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η εκτυπωμένη αίτηση δε φέρει υπογραφή του υποψηφίου ή αριθμό πρωτοκόλλου (οριστικοποιημένη αίτηση). .......................... η αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη του πίνακαα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας”. Σας καλούμε να απαντήσετε, πώς είναι δυνατόν να έγιναν δεκτές οι ενστάσεις επί εξαρχής ανακριβών ή ανυπόγραφων αιτήσεων, όπως επί της υπ' αρ. .......... (μη εκτυπωμένη και ανυπόγραφη αίτηση, Ε9 μητέρας και τέκνου υποψηφίου), επί της υπ' αρ. ..................... (ανυπόγραφη αίτηση, Ε9 2021 αντί για 2020 πατέρα, μητέρας και υποψηφίου), επί της υπ' αρ. .................... (ανακριβής – λανθασμένη αίτηση – δήλωση ιδιότητας σπουδαστή εκτός τόπου κατοικίας – υπάρχει ακίνητο στο Ε9 της μητέρας στον τόπο σπουδών του υποψηφίου! ), επί της υπ' αρ. .................. (ανυπόγραφη αίτηση, Ε9 2020 μητέρας και υποψηφίου) και επί της υπ' αρ. .................... (ανυπόγραφη αίτηση, Ε9 αδερφού κενό, Ε9 μητέρας άλλου έτους, Ε9 υποψηφίου).

6. Πώς είναι δυνατόν να έγινε δεκτή η ένσταση επί της υπ' αρ. ................ αίτησης, εφόσον ως αιτιολογία αποδοχής της ένστασης αναφέρεται “ εκ παραδρομής παραλείφθηκε από τον από 7/10/2020 πίνακα επιλεγέντων ενώ είχε υποβληθεί πλήρης φάκελος δικαιολογητικών”;

7. Πώς είναι δυνατόν, με ποια αιτιολογία και με ποια κριτήρια έγιναν δεκτές οι ενστάσεις επί των με αρ. ....................... αιτήσεων όπου στον 1ο πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων προέκυπτε ότι υπήρχε ακίνητο στον τόπο σπουδών του υποψηφίου.

8. Πώς είναι δυνατόν, με ποια αιτιολογία και με ποια  κριτήρια έγινε δεκτή η ένσταση επί της υπ' αρ. .............. αίτησης, εφόσον στον 1ο πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων είχε απορριφθεί, μεταξύ άλλων και λόγω υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης προ της οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης.

9. Πώς είναι δυνατόν και με ποια κριτήρια έγιναν δεκτές οι ενστάσεις επί των με αριθμούς .......................... αιτήσεων, με την αιτιολογία ότι τα ελλείποντα δικαιολογητικά έγιναν εκ των υστέρων αποδεκτά για λόγους ανωτέρας βίας των υποψηφίων κατά την υποβολή των δικαιολογητικών. Αυτοί οι υποψήφιοι κατάφεραν να στείλουν τα περισσότερα δικαιολογητικά εμπρόθεσμα αλλά για τα υπόλοιπα συνέτρεχε ανωτέρα βία; Αυτό είναι τουλάχιστον παράλογο ως αιτιολογία.

Σημειωτέον ότι πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εξέτασης των ενστάσεών μας, καλέσατε προς υποβολή δικαιολογητικών τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν 70 – 75 μόρια ώστε να καλυφθούν οι θέσεις των υποτροφιών! Από αυτό το γεγονός και μόνο προκύπτει ότι η απόρριψη των ενστάσεών μας προαποφασίστηκε και έγινε μαζικά και συλλήβδην, κατά παράβαση της υποχρέωσής σας για επανεξέταση των φακέλων μας, κατά παράβαση των όρων της σχετικής ΚΥΑ και της πρόσκλησης αλλά  και χωρίς να ληφθούν υπόψιν τα δικαιολογητικά που αποστείλαμε με τις ενστάσεις μας. Μάλιστα, στη σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση των υποψηφίων που συγκέντρωσαν 70-75 μόρια, δώσατε κατευθύνσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά, κάτι που δεν είχατε κάνει στη δική μας περίπτωση, καλώντας τους να υποβάλλουν Ε9 έτους 2020 και όχι του 2019, για την έλλειψη του οποίου απορρίψατε πλήθος αιτήσεων υποψηφίων με μόρια 76 και άνω.

Οι κατ΄ ιδίαν περιπτώσεις των εξωδίκως δηλούντων

...................................

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΡΗΤΗ     ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ

 ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
Διαμαρτυρόμαστε έντονα για τη διαδικασία που ακολουθήσατε για την  επιλεξιμότητα των αιτήσεων και την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων με 76 μόρια και άνω για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019 που προκήρυξε  ο φορέας σας στο πλαίσιο της πράξης “Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019”.

Σας καλούμε, όπως εντός τριών εργάσιμων ημερών (3) από την κοινοποίηση του παρόντος

Α. Να αναστείλετε άμεσα και αυτεπαγγέλτως τη διαδικασία επιλεξιμότητας των αιτήσεων υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει 70 έως 75 μόρια, σύμφωνα με τον από 28-02-2020 πίνακα κατάταξης υποψηφίων.

Β. Να ακυρώσετε:

1. Τον από 7/10/2020 1ο Πίνακα Μη Επιλεγέντων Υποψηφίων στον οποίο συμπεριλαμβανόμαστε.

2. Τον από 7/10/2020 1ο Πίνακα Μη Επιλέξιμων Υποψηφίων στον οποίο συμπεριλαμβανόμαστε.

3. Τον από 7/10/2020 1ο Πίνακα Επιλεγέντων Υποψηφίων κατά το μέρος που δε συμπεριλαμβανόμαστε σε αυτόν.

4. Τον από 27/11/2020 Πίνακα εκ 1.362 απορριφθεισών ενστάσεων κατά του από 7/10/2020 πίνακα μη επιλέξιμων υποψηφίων, στον οποίο συμπεριλαμβανόμαστε.

5. Τον από 27/11/2020 Πίνακα εκ 106 εγκριθεισών ενστάσεων κατά του από 7/10/2020 πίνακα μη επιλέξιμων υποψηφίων, στον οποίο δε συμπεριλαμβανόμαστε.

Γ. Να συντάξετε νέο πίνακα επιλεγέντων υποψηφίων στον οποίο θα συμπεριλάβετε όλους εμάς τους εξωδίκους δηλούντες.

ΑΛΛΩΣ θα λάβουμε εναντίον σας κάθε νόμιμο μέτρο, ασκώντας όλα τα νόμιμα δικαιώματά μας, ενώπιον πάσης δικαστικής και άλλης Αρχής
 

Δεν υπάρχουν σχόλια