GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΠΗΓΗ Α.Ε

ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ:

latest

ISTIKBAL[«Πράσινο» φως από την αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης για παρεμβάσεις του αναδόχου στις γέφυρες των Κιμμερίων και του Εχίνου]

Η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης ενέκρινε την παρέμβαση του αναδόχου στις γέφυρες των Κιμμερίων και Εχίνου προκειμένου αυτές να γίνουν πι...


Η αστυνομική διεύθυνση Ξάνθης ενέκρινε την παρέμβαση του αναδόχου στις γέφυρες των Κιμμερίων και Εχίνου προκειμένου αυτές να γίνουν πιο ασφαλείς

α) Εγκρίνουμε όπως πραγματοποιηθούν τα εν λόγω έργα, όπως αυτά περιγράφονται στα ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά και τον περιορισμό – ρύθμιση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων λόγω εργασιών που πρόκειται να λάβουν χώρα στο πλαίσιο του υποέργου «Επισκευές φθορών γεφυρών – τεχνικών του οδικού δικτύου Π.Ε. Ξάνθης» του έργου «Επισκευή και συντήρηση οδικού δικτύου Περιφέρειας Ανατολική Μακεδονίας – Θράκης», στις γέφυρες Κιμμερίων και Εχίνου, των οποίων απαιτείται ο αποκλεισμός για 48ωρες εργασίες. Συγκεκριμένα όπως αναφέρεται: «Το οδικό δίκτυο που ανήκει στην Π.Ε. Ξάνθης περιλαμβάνει γέφυρες που χρήζουν εργασιών αποκατάστασης των αρμών τους, των μεταβατικών επιχωμάτων τους, της στεγανοποίησής τους και της αποκατάστασής του σκυροδέματος σε σημεία όπου αποκαλύφθηκε ο οπλισμός λόγω οξείδωσής του…» κτλ.

β) Επιπλέον αναφέρεται: «Ειδικότερα για τις γέφυρες Κιμμερίων και Εχίνου, επειδή το πλάτος τους είναι περιορισμένο και είναι αδύνατον να γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες εντέχνως και με ασφάλεια σε δύο φάσεις αποκλείοντας μόνο τη μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας, απαιτείται ο πλήρης αποκλεισμός τους για σαράντα οχτώ (48) ώρες.

γ) Για τις ανάγκες των συγκεκριμένων έργων και κατά τη διάρκεια αυτών, η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από το λοιπό Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

δ) Η ισχύς της παρούσης ορίζεται για ένα μήνα, ήτοι μέχρι την 14/08/2020, ενώ σε περίπτωση ανάγκης παράτασης του έργου κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

ε) Κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης, με ευθύνη του αναδόχου. Σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο, να τοποθετούνται σημαιοφόροι σε κατάλληλα και ασφαλή σημεία, φορώντας πάντα τον ενδεικνυόμενο ρουχισμό ώστε να είναι έγκαιρα ορατοί από όλους τους οδηγούς.

στ) Οι εργασίες να πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και με το πέρας αυτών, η οδός να παραδοθεί στην κυκλοφορία στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, καθαρή από ξένες ύλες, διάφορα υλικά ή εργαλεία – μηχανήματα.

ζ) Η υπεύθυνη εταιρεία να ενημερώνει τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης και το Αστυνομικό Τμήμα Εχίνου, για ρύθμιση τυχόν λεπτομερειών.

η) Με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου του έργου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες – Φορείς να τοποθετηθεί την απαραίτητη σε κάθε περίπτωση σήμανση, σε κατάλληλα σημεία και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07 και το Ν.4313/2014, της υπ΄ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο
· Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης απόφασης, ισχύουν από την ανάρτηση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έως την 14/08/2020 και εφαρμόζονται κατά τμήμα από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλεπομένων πινακίδων.

· Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

· Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης και στο Α.Τ. Εχίνου.

· Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων 3, 4, 16, 34, 103, 104 και 105 του Ν. 3542 / 2007 “ Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-


Δεν υπάρχουν σχόλια