GRID_STYLE
TRUE

Classic Header

{fbt_classic_header}

Breaking News:

latest

ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ! 55.800 € από τον Ριτβάν στην ταβέρνα υποψήφιου δημοτικού του συμβούλου! Για...γεύματα!

Οι «καραντίνες» μπορεί να τελείωσαν ο Ανθέλληνας Δήμαρχος Μύκης Ντελή Ριτβάν Χουσεϊν που «βάπτισε» τα Πομακοχώρια.... «Τουρκοχώρια», σ...


Οι «καραντίνες» μπορεί να τελείωσαν ο Ανθέλληνας Δήμαρχος Μύκης Ντελή Ριτβάν Χουσεϊν που «βάπτισε» τα Πομακοχώρια.... «Τουρκοχώρια», συνεχίζει να μοιράζει απευθείας αναθέσεις στους κολλητούς του!

*Οι καραντίνες έληξαν στον Εχίνο και τους οικισμούς Ζουμπούλι και Αρναούτ, ο Δήμαρχος Μύκης όμως δίνει απευθείας αναθέσεις των 55.800 ευρώ σε κολλητό του!!!

*Μπορεί η «πανδημία» να «βούλιαξε» την Ελληνική κοινωνία... «χρύσωσε» όμως πολλούς αυτοδιοικητικούς χάρις στις ρυθμίσεις ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ του Θεοδωρικάκου!


Από χθες σας είχαμε αποκαλύψει με το πρωτοσέλιδό μας για τον Ανθέλληνα Δήμαρχο Μύκης Ντελή Χουσείν Ριτβάν που χαρακτήρισε ..«Τουρκοχώρια» τα γνωστά Ελληνικά Πομακοχώρια πως με την στήριξη δυστυχώς πολλών παραγόντων, τείνει να γίνει πλέον έναν νέος... Τσέπελης, αυτήν τη φορά για την Ορεινή περιοχή, τυγχάνοντας μια πρωτφανούς ασυλίας και κάλυψης!... Κι αυτό βέβαια δεν οφείλεται μόνο στο ότι χρησιμοποιεί το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Δήμου Μύκης για να κατεβαίνει στη Ξάνθη και να πηγαίνει στο... μεσιτικό του γραφείο, αλλά και στον γενικό τρόπο λειτουργίας του!!!Και με απλά λόγια, δεν είναι μόνο θρασύς ως Δήμαρχος, παρανομώντας με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο, αλλά αποδεικνύεται και άριστος στις... απευθείας αναθέσεις, ακόμη και με το τέλος της πανδημίας, αφού σύμφωνα με απόφαση που «αλιεύσαμε» από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έδωσε με απευθείας ανάθεση 55.800 ευρώ (13/5/2020!) σε υποψήφιο δημοτικό του σύμβουλο (σ.σ. Εμπλιούκ Τζεμήλ νοσηλευτής που έχει την ταβέρνα του στο όνομα της μάνας του) και απέτυχε να εκλεγεί για... γεύματα λόγω του κορωνοϊού και ενώ έχουν λήξει οι... καραντίνες τόσο στον Εχίνο όσο και στους οικισμούς Ζουμπούλι και Αρναούτ!

Κάτοικοι των οποίων μου κατήγγειλαν ότι «στις δύσκολες μέρες για τον οικισμό τους, ο Δήμος Μύκης ελάχιστη βοήθεια και γεύματα τους παρείχε»!!! Οι "καραντίνες" τελείωσαν, η "πανδημία" οδεύει στο τέλος αλλά οι απευθείας αναθέσεις των 55.800 ευρώ συνεχίζονται χάρις στους Νόμους της αδιαφάνειας του Θεοδωρικάκου!

Διαβάστε όλη την απόφαση:

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 15/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 13η του μηνός Μαΐου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά περιφοράς) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 4073/08-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρίθμ. Φύλλου 55/11-3-2020), άρθρο 10, παρ. 1: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
4ο Θέμα: Έγκριση προμήθειας γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Μύκης στα πλαίσια των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του covid-19.
(Αρ. απόφασης 75/2020)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα επτά (7) μέλη ως εξής:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ (πρόεδρος)
2) ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
4) ΑΓΓΟΥΣΟΓΛΟΥ ΕΡΓΚΙΟΥΛ
5) ΡΑΜΑΔΑΝ ΜΠΑΧΡΗ
6) ΚΙΟΥΡΤ ΑΧΜΕΤ
7) ΜΕΤΣΟΓΛΟΥ ΟΝΤΕΡ

ΑΠΟΝΤΕΣ -
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης, αναφερόμενος στην 4168/12-5-2020 εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος Καθαριότητας –Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης και υπεύθυνης πολιτικής προστασίας παραθέτει τα εξής :

«Έχοντας υπόψη :
Την παράγραφο 10 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3β του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 30-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α΄), σύμφωνα με την οποία ΄Μέχρι την 31-5-2020, οι δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ΄΄, δηλαδή με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016. Η σχετική ανάθεση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Η διανομή τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες συνδέεται άμεσα με τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και με τον περιορισμό μετακινήσεων και συναθροίσεων που έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις 22.03.2020. Επιπλέον, εξυπηρετεί την ανάγκη παροχής των αναγκαίων μέσων διαβίωσης σε ευπαθείς ομάδες. Η υλοποίηση επισιτιστικών προγραμμάτων έχει ήδη υποστηριχθεί και από το Υπουργείο Εσωτερικών ( σχετ. απόφαση 21106/1-4-2020 ΑΔΑ 6Ρ5Ο46ΜΤΛ6- Σ2Φ)

Καλούμαστε να εγκρίνουμε την κατεπείγουσα προμήθεια γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του covid- 19.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την παροχή γευμάτων κάθε ημέρα για δεκαπέντε ημέρες σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες χωρίς συγγενείς. Ο Δήμος Μύκης δεν έχει αστέγους, έχουν όμως καταμετρηθεί τουλάχιστον 600 άτομα που χρήζουν την μέριμνα του δήμου. Τα άτομα αυτά διαμένουν σε όλο τον Δήμο Μύκης αλλά ένα μεγάλο ποσοστό αυτών στους οικισμούς που έχουν πληγεί περισσότερο από τον κορωνοϊό όπως είναι ο Εχίνος, το Ζουμπούλι και το Αρναούτ όπου παρατηρήθηκε έντονο επιδημιολογικό φορτίο.

Η διανομή θα γίνει από τους υπαλλήλους του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημερήσια Γεύματα
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 600*15ημέρες=9.000
ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ 6,2€ (με ΦΠΑ) 55.800,00€

Τα άρθρα 32Α και 269Α του ν. 4412/2016, τα οποία αποτελούν αμιγώς εθνικές διατάξεις θέτουν ορισμένες διαδικαστικές προϋποθέσεις, αλλά και ευελιξίες για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ιδίως όταν η νομική βάση της διαδικασίας είναι οι έκτακτες και απρόβλεπτες περιστάσεις, όπως εν προκειμένω αποτελεί αδιαμφισβήτητα η παρούσα υγειονομική κρίση. Η «διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση» έχει το πλεονέκτημα, ειδικά στις παρούσες εξαιρετικές περιστάσεις, ότι επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να διαπραγματεύονται απευθείας με τους δυνητικούς αναδόχους· Η κάλυψη της ανάγκης προστασίας των ευπαθών ομάδων και προστασίας μετάδοσης του ιού δεν μπορεί αν καλυφθεί με τις λοιπές συνήθεις ανταγωνιστικές διαδικασίες, έστω και με χρήση συντετμημένων προθεσμιών. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μας επιτρέπει να προμηθευτούμε τα απαραίτητα το συντομότερο δυνατό.

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, οι αγοραστές του δημόσιου τομέα μπορούν να διαπραγματεύονται απευθείας με τους δυνητικούς αναδόχους και δεν ισχύουν απαιτήσεις δημοσίευσης, ούτε προθεσμίες, ούτε ελάχιστος αριθμός υποψηφίων προς διαβούλευση, ούτε άλλες διαδικαστικές απαιτήσεις. ( Κατευθυντήρια Οδηγία Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 24/2133/15-4-2020)

Κατ’ εφαρμογή των άρθρων 32Α και 269Α του ν. 4412/201632Α :
- δεν απαιτείται η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για τη διενέργεια της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η οποία οφείλεται σε έκτακτες και απρόβλεπτες περιστάσεις. - η διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο (εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ακόμη και με προφορική επικοινωνία) ανάλογα με τον βαθμό του επείγοντος της ανάθεσης συγκεκριμένης σύμβασης.

- δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής συμμετοχής και ΕΕΕΣ, ενώ - η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, - η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης (αξιολόγηση προσφορών και δικαιολογητικών κατακύρωσης με την έκδοση ενός πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης και μίας ενιαίας απόφασης της αναθέτουσας αρχής . ( Κατευθυντήρια Οδηγία Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 24/2133/15-4-2020)

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμαστε
1. Να εγκρίνουμε την προμήθεια γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Μύκης ως κατεπείγουσα και με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
2. Να εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 6/2020 του τμήματος Καθαριότητας – Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης
3. Να συγκροτήσουμε την τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης
4. Να συγκροτήσουμε την επιτροπή παραλαβής της προμήθειας και συντονισμού της όλης δράσης
Ο Πρόεδρος ζητά από τα μέλη να λάβουν σχετική απόφαση.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την 4168/12-5-2020 εισήγηση της προϊσταμένης του τμήματος Καθαριότητας –Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης και υπεύθυνης πολιτικής προστασίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. H προμήθεια γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Μύκης συνέχεται άμεσα με τα μέτρα αποφυγής και διάδοσης του covid – 19
2. Εγκρίνει την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν
3. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ αρ. 6/2020 μελέτης του τμήματος Καθαριότητας –Περιβάλλοντος-Ανακύκλωσης
4. Συγκροτεί την τριμελή Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, ως εξής:
-Βασίλη Μωϊσίδη , προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικών υπηρεσιών
-Πλουμιστού Δήμητρα ,προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος καθαριότητας, ανακύκλωσης και περιβάλλοντος
-Νίκο Νεοκλέους , προϊστάμενος του τμήματος Ύδρευσης.
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο κος Μωυσίδης Βασίλειος
Η Επιτροπή θα διενεργήσει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης. (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).
5. Συγκροτεί την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής των προμηθειών , ως εξής:
-Ιμάμ Χατιτζέ, αναπληρώτρια προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος κοινωνικής προστασίας – παιδείας και πολιτισμού. ως πρόεδρος
-Καραχότζα Λεϊλά, υπάλληλος του Κέντρου Κοινότητας.
-Κύρου Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών
6. Συγκροτεί Επιτροπή Συντονισμού της δράσης της παροχής των γευμάτων , ως εξής
-Γιουρούκ Σαλή, αντιδήμαρχος, υπεύθυνος Πολιτικής προστασίας
-Χόμκο Ερκάν, αντιδήμαρχος
-Μπουγιουκλού Χουσεϊν, αντιδήμαρχος καθαριότητας.
Την καλή εκτέλεση της σύμβασης θα βεβαιώσουν η κα Ιμάμ Χατιτζέ και ο κος Γιουρούκ Σαλή Υπεύθυνη για την τήρηση φακέλου της σύμβασης ορίζεται η κα Ιμάμ Χατιτζέ
7. Η διανομή θα γίνει από τους υπαλλήλους του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2020
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:


Δεν υπάρχουν σχόλια

Εγγραφή στο newsletter