facebook

PRESS ROOM

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το νέο έντυπο Ε3, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής


Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βιάζεται να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων κάτι που κατέστησε σαφές και την Πέμπτη. Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το νέο έντυπο Ε3 το οποίο θα υποβληθεί από περίπου 1,5 εκατομμύριο αγρότες, επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Το έντυπο βάζει σε νέους… μπελάδες τους επαγγελματίες και τους λογιστές τους οι οποίοι καλούνται να αναγράψουν αναλυτικά τα έσοδά τους ανά «κωδικό δραστηριότητας» αλλά και να κατηγοριοποιήσουν τις επαγγελματίες δαπάνες.

Τα έξοδα για φως νερό και τηλέφωνο, θα αναγραφούν ξεχωριστά από τα έξοδα για τους μισθούς των υπαλλήλων αλλά και τις λεγόμενες «παροχές σε είδος» ενώ η εφορία ζητά να μάθει την αξία των τιμολογίων που κόπηκαν από εταιρείες που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους. Τους κωδικούς, τους είχαν δει και πέρυσι οι επαγγελματίες. Η διαφορά είναι ότι φέτος θα πρέπει και να τους συμπληρώσουν καθώς η περίοδος χάριτος τελείωσε.

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι, εντοπίζεται στον λεγόμενο πίνακα Ζ’ και στους τρεις υποπίνακες οι οποίοι είναι σαφώς πιο «εμπλουτισμένοι» σε σχέση με πέρυσι. Έτσι:

1. Στον υποπίνακα Ζ1 (Σύνολο εσόδων) ζητούνται σε ξεχωριστούς κωδικούς οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, οι χονδρικές πωλήσεις (βάσει άρθρους 39α παρ. 5 του κώδικα ΦΠΑ, οι λιανικές πωλήσεις και η ιδιωτική πελατεία, οι ενδοκοινοτικές πωλήσεις, οι πωλήσεις εξωτερικού σε τρίτες χώρες και τα λοιπά έσοδα.

2. Στον υποπίνακα Ζ2 (σύνολο εξόδων) ζητούνται διάφορα λειτουργικά έξοδα, προμήθειες διαχείρισης ημεδαπής, αλλοδαπής, δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη (ή από κράτη με προνομιακό καθεστώς), δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες, έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, έξοδα ταξιδιού εξωτερικού, ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων, έξοδα και προμήθειες), δαπάνες ύδρευσης, δαπάνες ενοικίων, management fees, έξοδα διαφήμισης και προβολής, παροχές σε εργαζόμενους, εργοδοτικές εισφορές, μικτές αποδοχές κλπ.

3. Στα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία αναφέρονται οι πωλήσεις παγίων, οι πωλήσεις για λογαριασμών τρίτων, οι αγορές ενσώματων παγίων χρήσης κλπ

Η απόφαση, προβλέπει και τις ακόλουθες οδηγίες:

· Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση.

· Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/ μέλη συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.

· Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία (1) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.

· Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή Ν, κατά περίπτωση).

· Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.

· Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν.

· Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής Φορολογουμένων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

· Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.

· Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, το έντυπο αυτό υποβάλλεται χωρίς να αναγράφονται ποσά. Σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα, υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.

· Για τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται μόνο όταν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα. Οι ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979 στην περίπτωση που έχουν απαλλασσόμενο της φορολογίας εισόδημα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς να αναγράφονται ποσά.

· Οι κωδικοί 151, 251, 351, 451, 551 και 157, 257,357, 457 και 557 μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.

· Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Φ.Δ.


On Air Media Group

On Air Media Group

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.