facebook

PRESS ROOM

Με 30 θέματα ημερήσιας διάταξης συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων


Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (έδρα Γενισέα) την 30 Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση επί της από 28-1-2018 επιστολής του κ. Χαλκιόπουλου Γεωργίου (εισηγητές: επικεφαλείς των παρατάξεων: Β. Τσολακίδης, Ν. Καλιαμπάκας, Κ. Αντωνιάδης).

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση φωτισμού σε δημοτικά γήπεδα» προϋπολογισμού 37.900,00€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδου Βαφέϊκων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα Νεκροταφεία Γενισέας» προϋπολογισμού 63.000,00€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στα Νεκροταφεία Γενισέας» προϋπολογισμού 63.000,00€ (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΣΕΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΕΛΩΝΗ” προϋπολογισμού 000,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.: 7/2018) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων των εγκαταστάσεων ποιμνιοστασίου στο υπ’ αριθ. 851 αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Ξανθόπουλου Διαμαντή – Νεκταρίου με την αγροτική οδό στο αγρόκτημα Μάνδρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων των γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στα υπ’ αριθ. 261 & 262 αγροτεμάχια ιδιοκτησίας Βουλγαρίδη Χ. και ΣΙΑ Ο.Ε. με την αγροτική οδό στο αγρόκτημα Μάνδρας Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της υπό ανέγερση κατοικίας σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας Δεμήρ Τζεμήλ με την δημοτική οδό (Επαρχιακή οδός Ξάνθης – Ιάσμου προς οικισμό Φιλίων στην αγροτική περιοχή Φιλίων) Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Γνωμοδότηση επί της γραμμής οριοθέτησης που προτείνεται με τη «Μελέτη οριοθέτησης υδατορέματος Σημάντρων – Μακρύρεμα» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Ορισμός φορέα λειτουργίας για το Πρόγραμμα με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας).

Ορισμός οργανωτικού σχήματος της ομάδας έργου και οργανωτικού σχήματος επίβλεψης τεχνικού υποέργου, για το Πρόγραμμα με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).

Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή Λαϊκής Αγοράς (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος).

Εξέταση αιτημάτων διαγραφής από θέσεις στην λαϊκή αγορά Γενισέας και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ).

Τροποποίηση της αριθ. 242/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ του Δήμου: «ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ – ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση 3ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία, Προϊσταμένη Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών).

Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση υποβολής πρότασης για την προμήθεια ενός καινούριου φορτωτή και ενός μεταχειρισμένου (μέχρι πενταετίας) γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ), στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του άξονα προτεραιότητας “Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος” με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού” (εισηγητής: Δήμαρχος).

Προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για τις Ομάδες ΣΤ΄ Είδη ιχθυοπωλείου – ψάρια κατεψυγμένα και Ζ΄ Είδη Αρτοποιείου του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης & Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής & Τρίτης Ηλικίας και παροχή γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου Αβδήρων για το έτος 2018 για τις οποίες δεν αναδείχτηκε ανάδοχος (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.).

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της διοργάνωσης Διεθνούς Συμποσίου «Από τον ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ στο CERN – Από το ΟΝ στο μη ΟΝ και από την ΥΛΗ στην ΑΝΤΙΥΛΗ» στις 17 & 18 Μαΐου 2018 στον οικισμό των Αβδήρων – Συνδιοργάνωση με την Π.Ε Ξάνθης» (εισηγητής: Δήμαρχος).

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου σε Επιτροπές των Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση της αριθ. 198/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Β΄ τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής εξέτασης αιτήσεων οφειλετών (εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.).

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εκδηλώσεων του Δήμου Αβδήρων για τον εορτασμό των Πολιούχων στους οικισμούς Σουνίου, Συδινής, Κουτσού, Πολυσίτου, Π. Ζυγού & Ν. Ζυγού (εισηγητής: Δήμαρχος).

Εξέταση αιτήματος του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με τίτλο «Ξάνθη, Πόλις Ονείρων» (εισηγητής: Δήμαρχος).

Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας).


On Air Media Group

On Air Media Group

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.