facebook

PRESS ROOM

Την Τρίτη 27/3 στο Δημοτικό Συμβούλιο. συζητείται το αίτημα Φανουράκη για κατασκευή ΠΡΟΚΑΤ Παιδικού σταθμού στην Λευκού Πύργου!


Την Τρίτη 27 Μαρτίου και ώρα 18.30 συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης προκειμένου να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για το αίτημα της παράταξης Φανουράκη και δημοτικών συμβούλων για κατασκευή ΠΡΟΚΑΤ Παιδικού σταθμού στην οδό Λευκού Πύργου, το θέμα των Λατομείων στην περιοχή της Σταυρούπολης για το οποίο είπε ήδη ΟΧΙ ομόφωνα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και 24 ακόμη θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικότερα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

01ο ΘΕΜΑ: Αίτημα μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση σχετικά με την κατασκευή παιδικού σταθμού σε χαρακτηρισμένο χώρο στην περιοχή Λευκού Πύργου

02ο ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση αθλητικών εγκαταστάσεων» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

03ο ΘΕΜΑ: Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

04ο ΘΕΜΑ: Μεταφορά πίστωσης στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

05ο ΘΕΜΑ: Καταρχήν απόφαση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στις προσκλήσεις Ι & ΙΙ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

06ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας, επιλογή διαδικασίας και ορισμός τρόπου σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δήμου Ξάνθης» εργολαβία: «Αποκατάσταση διαγραμμίσεων οδού από την ΕΟ14 (Δράμας- Ξάνθης) έως το Δασικό Χωριό» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

07ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας (σε σύνολο) της προμήθειας τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων για το οικ. Έτος 2018 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

08ο ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων και κάδων απορριμμάτων για το οικ. Έτος 2018 (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

09ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των όρων της σύμβασης με την εταιρεία «Σίτιση Α.Ε.» για την προμήθεια ειδών για την κάλυψη αναγκών του Ε.Π. «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους – ΤΕΒΑ» (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

10ο ΘΕΜΑ: 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση των αριθμ.πρωτ.8166/15-3-2018 και 9308/22-3-2018 εισηγήσεων σχετικά με την παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)

12ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) μεταξύ Δήμου Ξάνθης, Πράσινου Ταμείου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

13ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) μεταξύ Δήμου Ξάνθης, Πράσινου Ταμείου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη κινητικότητα – ΣΒΑΚ» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

14ο ΘΕΜΑ: Άνοιγμα έντοκου τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ και μετονομασία ήδη υπάρχοντος (εν αδράνεια) λογαριασμού της τράπεζας Πειραιώς και ορισμός υπόλογων διαχείρισης (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)

15ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου της δημοτικής αρχής και του αναπληρωτή του για τη σύσταση επιτροπής για την υποβολή και εξέταση αιτήσεων εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 36 του Ν.4508/2017 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

16ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.21/2018 απόφαση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)

17ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής αιτημάτων στην κτηματική Υπηρεσίας του Δημοσίου και την Περιφέρεια Αν. Μακ-Θράκης για την παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης αμμοληψίας στον χείμαρρο Κόσυνθο (εισηγητής Αθανάσιος Μπαμπάτσος)

18ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.9/2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την «Εισηγητική έκθεση για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου 94.979,84 τ.μ. στην θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος ΕΠΖ)

19ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.10/2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την «Εισηγητική έκθεση για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρου μαρμάρου 48.203,15 τ.μ. στην θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης» (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος ΕΠΖ)

20ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της αριθμ.11/2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με την «Εισηγητική έκθεση για τη μη χορήγηση συναίνεσης ερευνητικών εργασιών δημόσιου λατομικού χώρο μαρμάρου 43.555,00 τ.μ. στην θέση «Μαυρόρεμα» του Δ.Δ. Κομνηνών του Δήμου Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος ΕΠΖ)

21ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 20/19-3-2018 απόφασης της ΕΠΖ σχετικά με τη χορήγηση άδειας προσωρινής λυόμενης κατασκευής δαπέδου επί της οδού Βας. Σοφίας 5 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος ΕΠΖ)

22ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της με αριθμό 21/19-03-2018 απόφαση σχετικά με τη μεταφορά περιπτέρου από την οδό Ισιδώρου στον κοινόχρηστο χώρο στην οδό Γκίφχορν (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος ΕΠΖ)

23ο ΘΕΜΑ: Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών (εισηγήτρια Αικατερίνη μαυρομάτη)

24ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση φιλοξενίας (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)

25ο ΘΕΜΑ: Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη δημιουργία νέας δομής του «Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας» (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)

26ο ΘΕΜΑ: Οικονομική ενίσχυση συλλόγων (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΡΕΜΣΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
On Air Media Group

On Air Media Group

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.