Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
recent

ΑΕΠΙ: Δεν ψηφίστηκε τελικά στο ν/σ το άρθρο για τα καταστήματα και ΚΥΕ

Ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα και τις αρμοδιότητες του αρμόδιου Οργανισμού, που υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Πρόκειται για το Νόμο «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», με την ψήφιση του οποίου ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/26/ΕΕ.
Τελικά, δεν ψηφίστηκε το άρθρο 45 με το οποίο προβλεπόταν ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής για δημόσια εκτέλεση μουσικής σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα: ΑΕΠΙ: Είναι υποχρεωμένοι οι καταστηματάρχες να πληρώνουν;
Με το Νόμο καθορίζεται ότι ο ΟΠΙ καλεί εγγράφως όλους τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης να προσέλθουν, προκειμένου να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, ώστε να καθορίσουν από κοινού τα επιμέρους δικαιώματα που εκπροσωπούν, καθώς και να προβούν σε καθορισμό της αμοιβής που δικαιούται καθένας ανά κατηγορία χρήσης.
Στη διαδικασία που πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός από τη λήψη της έγγραφης πρόσκλησης του ΟΠΙ, μπορεί να παρίσταται εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, εφόσον συμφωνήσουν, οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως τον ΟΠΙ, εν συνεχεία δε να καλέσουν εγγράφως τις αντίστοιχες αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών για την έναρξη της διαδικασίας.
Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις δημόσιας εκτέλεσης, εφόσον συμφωνούν όλοι οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, οι οποίοι με στόχο τη μείωση των εξόδων διαχείρισης και τη διεύρυνση των υπόχρεων προς καταβολή, μπορεί να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις με αποκλειστικό σκοπό την ανάθεση της είσπραξης των αμοιβών που τους αναλογούν.
Για τις περιπτώσεις δημόσιας εκτέλεσης μουσικής σε εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, ύστερα από πρόσκληση που του απευθύνεται από την αντίστοιχη αντιπροσωπευτική ένωση χρηστών, διαπραγματεύεται την αμοιβή για τη δημόσια εκτέλεση μουσικής και τους όρους καταβολής της. Αν στην ίδια κατηγορία δικαιούχων υφίστανται περισσότεροι του ενός οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης, η αντιπροσωπευτική ένωση χρηστών οφείλει να τους προσκαλέσει όλους.
Ως αντιπροσωπευτικές ενώσεις χρηστών θεωρούνται η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., η Ε.Σ.Ε.Ε. και ο Σ.Ε.Λ.Π.Ε.
Κριτήρια για τον καθορισμό της αμοιβής μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, ο αριθμός των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης που δικαιούνται να εισπράξουν για την ίδια κατηγορία δικαιούχων, η αντιπροσωπευτικότητα των δικαιούχων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης, το είδος της χρήσης του ρεπερτορίου από το χρήστη, η φύση της επιχείρησης του χρήστη, η διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης του χρήστη εντός του έτους (συντελεστής επί 12), ο τόπος λειτουργίας της επιχείρησης του χρήστη, όπως η λειτουργία της επιχείρησης σε τοπική ή δημοτική κοινότητα ή δημοτική ενότητα κάτω των 300 κατοίκων ή/ σε παραμεθόρια-μη τουριστική-περιοχή, λαμβανομένης υπόψη της τελευταίας απογραφής, η ωφέλιμη επιφάνεια της επιχείρησης του χρήστη, χωρίς τους βοηθητικούς χώρους, εάν η χρήση του ρεπερτορίου είναι απαραίτητη ή χρήσιμη για τους σκοπούς της επιχείρησης του χρήστη, αλλά και οι αμοιβές που ισχύουν σε άλλες χώρες για αντίστοιχες χρήσεις.
Αρμόδιος για τη διαχείριση των δικαιωμάτων, λοιπόν, είναι ο ΟΠΙ. Ως «ΟΠΙ» νοείται ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος είναι ο αρμόδιος φορέας για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα.
Κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, οργανισμός συλλογικής προστασίας και ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης, απαιτείται να λάβει άδεια λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αφού να καταθέσει στον ΟΠΙ αίτηση, και τότε μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των δικαιούχων που τους έχουν αναθέσει τη διαχείριση ή την προστασία των δικαιωμάτων τους.
Η απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια λειτουργίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ και του οργανισμού που αδειοδοτείται.
Ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης και η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης υποχρεούνται το αργότερο σε 3 μήνες από τη δημοσίευση της άδειας λειτουργίας τους στο ΦΕΚ να αποστείλουν στον ΟΠΙ το αμοιβολόγιό τους για να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Τέλος, να τονίσουμε ότι η πνευματική ιδιοκτησία διαρκεί όσο η ζωή του τελευταίου επιζώντος δημιουργού και 70 έτη μετά τον θάνατό του, που υπολογίζονται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου του θανάτου έτους του τελευταίου επιζώντος δημιουργού.
Ίση είναι και η διάρκεια προστασίας για μουσικές συνθέσεις με στίχους.
Επίσης, χαράτσι 2% επί της τιμής εισαγωγής tablets νομοθέτησε η κυβέρνηση υπέρ των πνευματικών δημιουργών. Αρχικά στον προγραμματισμό συμπεριλαμβάνονταν και τα smart phones τα οποία προς το παρόν εξαιρέθηκαν, αφού όπως είπε η υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου «υπάρχει εκκρεμοδικεία για το θέμα αυτό» -γεγονός που της υπενθύμισε ο πρώην ΥΠΠΟ Αριστείδης Μπαλτάς στην Επιτροπή.
ThrakiToday Xanthi

ThrakiToday Xanthi

Από το Blogger.