Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
recent

Νέο συμβούλιο Αντιδημάρχων με Εντεταλμένο Σύμβουλο από τον δήμαρχο Ξάνθης

 
    Σε ανανέωση της θητείας σε δύο από τους έξι αντιδημάρχους του προχώρησε ο δήμαρχος Ξάνθης κος Δημαρχόπουλος θέλοντας να επανεκινήσει την αιρετή διοίκηση με τα νέα πρόσωπα στις αντίστοιχες θέσεις θέλοντας να διασκεδάσει τις όποιες εντυπώσεις έχουν έως τώρα δημιουργηθεί από την μία και από την άλλη να δημιουργήσει νέες ισορροπίες στην διαταραγμένη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τις σχετικά πλέον, νέες λογικές διοίκησης του δήμου. 

    Εισπράττει την δυσφορία των πολιτών που ενώ δήλωνε προεκλογικά και έως και τώρα μετεκλογικά, την ανεπιφύλακτη προσήλωση του στην νομαρχία, δηλαδή την εφαρμογή των νόμων, παρ όλα αυτά απέτυχε να βρει τους διαύλους εφαρμογής των και τους πολίτες να προβληματίζονται «πως επιτρέπει να καταντήσουν έτσι την πόλη τα προσωπικά και οικονομικά συμφέροντα των ‘γνωστών’ ενάντια στο σύνολο των κατοίκων» έχοντας τον δήμαρχο θεατή των όποιων επιθέσεων των οργανωμένων συμφερόντων στα πρόσωπα ορισμένων έως και τώρα αντιδημάρχων του. 

    Έκπληξη προκαλεί και το γεγονός ότι εκτός από τους δύο μουσουλμάνους νέους δημοτικούς συμβούλους και τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας Υγείας και Τουρισμού που επανεξελέγη και πέρασε από εταιρεία του δήμου ως πρόεδρός της, οι υπόλοιποι τέσσερις με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο είναι παλιοί γνώριμοι των εδράνων του δήμου ανήκοντες άμεσα στο φιλικό περιβάλλον του πρώην βουλευτή της Ν.Δ. κ. Αλέξανδρου Κοντού όπως άλλωστε και ο δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

  Οι νεοδιορισθέντες αντιδήμαρχοι οι υποχρεώσεις τους ως απορρέουσες από την απόφαση του δημάρχου είναι:

    Κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δήμου Ξάνθης , αρμόδιο για τη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης, για το χρονικό διάστημα από 27/10/2015  έως 28/02/2017, τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπαδόπουλο Κυριάκο του Γεωργίου και μεταβιβάζουμε  σ’ αυτόν τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες, στα όρια της δημοτικής ενότητας Σταυρούπολης; 
1. Την εποπτεία και την  ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα. Προΐσταται και Διευθύνει τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και όλο το προσωπικό που υπηρετεί στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
2. Την εποπτεία και την ευθύνη των διοικητικών θεμάτων και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων Πολιτισμού, αθλητισμού, νέας γενιάς, τουριστικής ανάπτυξης και απασχόλησης.
4. Την εποπτεία και  την ευθύνη της συντήρησης υποδομών.
5. Την εποπτεία και την ευθύνη της  κοινωνικής πολιτικής και προστασίας .
6. Την εποπτεία και την ευθύνη για τη  διαχείριση κοιμητηρίων και περιβάλλοντος.
7. Την εποπτεία και την ευθύνη για την ενημέρωση των αγροτών - κτηνοτρόφων  και τη διαχείριση βοσκήσιμων εκτάσεων. 
8. Την εποπτεία και την ευθύνη σε θέματα ύδρευσης άρδευσης.  
9. Την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Σταυρούπολης.
10. Να παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
11. Να μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα καθώς και όλης της ακίνητης περιουσίας αυτής .
12. Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του δημάρχου , βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια αυτής.
13. Να συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β.  Μεταβιβάζουμε στον ανωτέρω, τις παρακάτω καθ ύλην  αρμοδιότητες:
     1. Αναπληρώνει στα καθήκοντά του τον Αντιδήμαρχο που ορίσθηκε ως αναπληρωτής  Δημάρχου, όταν αυτός απουσιάζει.
     2. Την εποπτεία και την ευθύνη του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του  Γραφείου Εξοικονόμησης Ενέργειας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας ζωής.
     3. Tην εποπτεία και την ευθύνη των δασών, δημοτικών καλλιεργησίμων εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου.
    

Άμισθο αντιδήμαρχο Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 27-10-2015 έως 07/03/2017, τον Δημοτικό Σύμβουλο Λομβαρδέα Μιχαήλ του Οδυσσέα  και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
 
Α.  Προΐσταται και διευθύνει  τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας , 
      Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού  καθώς και του γραφείου Τουρισμού του 
      Δήμου Ξάνθης και ειδικότερα:
1. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
2. Την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Τουρισμού, Πολιτισμού.
4. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Δημόσιας Υγείας.
5. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Απασχόλησης.
6. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Ισότητας φύλλων.
7. Την εποπτεία και την ευθύνη του γραφείου Παιδείας και Δια βίου Μάθησης.
    Β. Προΐσταται και διευθύνει τις υπηρεσίες της  Διεύθυνσης Δόμησης  Ξάνθης και  
         ειδικότερα:
            1. Το τμήμα έκδοσης αδειών
            2. Το τμήμα ελέγχου κατασκευών
            3. Το τμήμα Πολεοδομικών και Χωροταξικών Εφαρμογών   . 
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.
O Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.

Αντιδήμαρχο Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 27/10/2015 έως 07/03/2017, τον Δημοτικό Σύμβουλο Ηλιάδη Θωμά του Βλαδήμιρου και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες : 
1. Προΐσταται και διευθύνει τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
2. Την ευθύνη για την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων των δημοτών.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη  του  Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών.
4. Την εποπτεία και την ευθύνη των θεμάτων οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
5. Την εποπτεία και την ευθύνη τον συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τη συντήρηση κλπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων.
6. Την εποπτεία και την ευθύνη των κοιμητηρίων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης. 
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.
    Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται


Άμισθο αντιδήμαρχο Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 27-10-2015  έως 07/03/2017, τον Δημοτικό Σύμβουλο Μπόζ Ραμαδάν του Σερίφ  και μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες : 
Α.   Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη του τμήματος Πρασίνου.
Β.   Προΐσταται, διευθύνει και έχει την εποπτεία και την ευθύνη των υπηρεσιών 
       καθαριότητας και αδέσποτων ζώων και ειδικότερα έχει : 
1. Την εποπτεία και την ευθύνη της Καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
2. Την εποπτεία, την ευθύνη και τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.


Αντιδήμαρχο Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 27-10-2015 έως 07/03/2017, τον Δημοτικό Σύμβουλο Κίρατζη Ερκάν του  Ναζή και  
     μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες :
1. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη, από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, του τμήματος εμπορικών δραστηριοτήτων και αδειοδοτήσεων.
2. Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της υπηρεσίας ελέγχου της Δ/νσης Δ/κων Υπηρεσιών.
3. Την εποπτεία και την ευθύνη για τους χώρους της υπαίθριας διαφήμισης
4. Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης ΚΕΠ, της δημοτικής ενότητας Ξάνθης.           
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τον αρμόδιο εντεταλμένο για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες Δημοτικό Σύμβουλο.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο.
    Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται.


Αντιδήμαρχο Ξάνθης για το χρονικό διάστημα από 27/10/2015 έως 07/03/2017, τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπασταματίου Γεώργιο του Απόστολου και
 μεταβιβάζουμε σ’ αυτόν τις παρακάτω καθ’ύλην αρμοδιότητες : 
1) Την αναπλήρωση του Δημάρχου κατά το χρόνο απουσίας του.  
2) Να προΐσταται, διευθύνει και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες των Διοικητικών,  Οικονομικών Υπηρεσιών . 
3) Να εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισμό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και τη μισθοδοσία  όλου του προσωπικού του Δήμου.  
4) Να συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών ,οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου .
5) Την τέλεση πολιτικών γάμων της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης.
6) Την εποπτεία και την ευθύνη επί  θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών .
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, για την επίλυση προβλημάτων της αρμοδιότητάς του.
Ο Αντιδήμαρχος συνεργάζεται με τους αρμόδιους εντεταλμένους Συμβούλους για τις αναφερόμενες αρμοδιότητες.
Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται κατ΄ αποκλειστικότητα από τον Αντιδήμαρχο και μόνο σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αυτές θα ασκούνται από το Δήμαρχο ή  από τον Αντιδήμαρχο που ορίζει ο Δήμαρχος ως αναπληρωτή του ανωτέρω οριζόμενου αντιδημάρχου.     
Ο ανωτέρω οριζόμενος Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει την αντιμισθία που προβλέπεται

Επίσης με απόφασή του ο κ. Δημαρχόπουλος όρισε, εντεταλμένο σύμβουλο, τον δημοτικό σύμβουλο Ταρενίδη Παναγιώτη του Κωνσταντίνου, για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας με δικαίωμα υπογραφής εγγράφων επί των αρμοδιοτήτων του..
Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και ισχύει μέχρις ότου τροποποιηθεί ή ανακληθεί με όμοια νεότερή της χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών . 

ThrakiToday.com

ThrakiToday.com

Από το Blogger.