Widget by:Blogger Tips
PRESS ROOM
recent

Η εφορία περιμένει έξω από συνεργεία, ιατρεία, γυμναστήρια, καταστήματα και φροντιστήρια

Κλείνουν οι εφορίες δύο μέρες κάθε εβδομάδα και βγαίνουν στους δρόμους για ελέγχους οι εφοριακοί

Ένα πρωτοφανές κυνήγι κατά της εκτεταμένης φοροδιαφυγής που εκτελείται σε μεγάλο φάσμα της ελληνικής οικονομίας ξεκινούν οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αλλά και οι εφοριακοί που θα κλείνουν τις εφορίες και θα βγαίνουν για ελέγχους.

Μέσα στις επόμενες μέρες ξεκινάει ένα νέο σύστημα ελέγχων με ενισχυμένη παρουσία εφοριακών και ακροβολισμένους ελεγκτές έξω από καταστήματα, ιατρεία και συνεργεία.

Πλέον υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες αν βγείτε από ένα κατάστημα από το οποίο μόλις αγοράσατε ένα προϊόν ή από ένα ιατρείο ή από ένα συνεργείο αυτοκινήτων να σας ζητήσουν την απόδειξη ή πληροφορίες για τις υπηρεσίες που λάβατε.

Οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχουν λάβει εντολή να ζητούν αποδείξεις και από τους πελάτες κατά την έξοδό τους από καταστήματα, ιατρεία, φροντιστήρια και συνεργεία σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η καθημερινή φοροδιαφυγή. Μάλιστα ο νέος ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφωνας Αλεξιάδης ανέφερε ότι οι εφορίες θα κλείνουν για το κοινό για μία ή δύο μέρες της εβδομάδας και επιπλέον εφοριακοί θα βγαίνουν στους δρόμους για ελέγχους.

Οι οδηγίες που έχει δώσει στα ελεγκτικά κλιμάκια, μέσω εγκυκλίου της, η Κ. Σαββαϊδου είναι απολύτως σαφείς. «Κάθε συνεργείο μερικού επιτόπιου ελέγχου όταν διαπιστώνει διακίνηση αγαθών στο δρόμο ή έξοδο πελατών από κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, θα ζητά το προβλεπόμενο από το νόμο παραστατικό διακίνησης ή πώλησης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι εκδόθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο παραστατικό, θα σημειώνονται τα στοιχεία του εκδότη (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, Α.Φ.Μ., διεύθυνση, αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει λόγος για την είσοδο των μελών του συνεργείου στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία».

Αν εντοπιστεί πελάτης ο οποίος έχει κάνει αγορές αλλά δεν έχει απόδειξη, ή αρνείται να την δείξει τότε οδηγίες είναι σαφείς. «Εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση παραστατικού διακίνησης ή πώλησης, καθώς και στις περιπτώσεις που τα παραστατικά που αφορούν τη συναλλαγή δεν επιδεικνύονται στο συνεργείο ελέγχου, τα μέλη του συνεργείου θα εισέρχονται στην επαγγελματική εγκατάσταση, θα αναφέρουν την ιδιότητά τους, θα επιδεικνύουν την εντολή ελέγχου και την αστυνομική τους ταυτότητα και θα επαληθεύουν την παράβαση, θεωρώντας ταυτόχρονα τα βιβλία (στις περιπτώσεις που η επιχείρηση υποχρεούται σε ενημέρωση βιβλίων και εφόσον αυτά επιδειχθούν) και τα στοιχεία της επιχείρησης (ημερομηνία ελέγχου, ονοματεπώνυμο υπαλλήλων, υπογραφές). Στη συνέχεια θα ελέγχουν αν αποδόθηκαν οι επιρριπτόμενοι και παρακρατούμενοι φόροι (Φ.Π.Α, Φ.Μ.Υ., Αμοιβές τρίτων, κ.λπ.) θα αναζητείται η υποβληθείσα δήλωση και η σχετική ταυτότητα οφειλής».

Σε αντιδιαστολή με τους επιτόπιους ελέγχους έξω από καταστήματα ένδυσης ή υπόδησης για παράδειγμα , σε ταβέρνες , εστιατόρια , μπαρ, καφενεία και πιτσαρίες ή γενικά καταστήματα εστίασης και αναψυχής, οι ελεγκτές θα ψάχνουν τις αποδείξεις, εντός των χώρων των καταστημάτων. «Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις επιχειρήσεων εστιάσεως και αναψυχής (π.χ. ταβέρνες, εστιατόρια, ψησταριές, πιτσαρίες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.), η είσοδος εντός του καταστήματος ή στους εξωτερικούς χώρους αυτού είναι απαραίτητη, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκδοση παραστατικού λιανικής πώλησης για την επιτόπια κατανάλωση φαγητών, ποτών, κ.λπ».

Για ιατρεία, συνεργεία, εκπαιδευτήρια, γυμναστήρια και άλλες επαγγελματικές ομάδες από την 1η Ιανουαρίου 2014 καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης ασφαλών πληροφοριών (πρόσθετα βιβλία που προβλέπονταν από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. ή του Κ.Φ.Α.Σ.) από όλες τις κατηγορίες υπόχρεων.

Για αυτές τις επαγγελματικές ομάδες  οι οδηγίες που έχουν λάβει οι ελεγκτές είναι «να ζητούν πληροφορίες από τους εξερχόμενους πελάτες για τις υπηρεσίες που τους παρείχαν οι παραπάνω επαγγελματίες φορολογούμενοι και στη συνέχεια να ελέγχουν αν εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από το ν.4308/2014 παραστατικά».

Η κ. Σαββαϊδου εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή των ελεγκτών και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ορθή απόδοση του ΦΠΑ, ξεψαχνίζοντας τα στοιχεία προκειμένου να εντοπιστούν φαινόμενα μετακύλησης προϊόντων σε χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, θα ενεργοποιούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια μερικού ελέγχου.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο «ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται εγγράφως, με απλή κοινοποίηση σχετικού Σημειώματος, στον υπόχρεο να εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του, υποβάλλοντας εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Για τα παραπάνω θα ενημερώνεται εγγράφως και η αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. (εφόσον είναι άλλης αρμοδιότητας) προκειμένου σε περίπτωση μη υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων να προγραμματίσει και διενεργήσει τους σχετικούς ελέγχους. Σε περίπτωση που από τις υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α. επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες που υπόκεινται σε διαφορετικούς συντελεστές Φ.Π.Α (π.χ φαρμακεία, εστιατόρια κ.λπ.) προκύπτουν υπόνοιες μετακύλησης του Φ.Π.Α στο χαμηλότερο συντελεστή, η αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. θα προβαίνει στις περαιτέρω δικές της ενέργειες (έκδοση εντολής μερικού ελέγχου). Ακόμη σημειώνεται ότι η μη επιτόπια επίδειξη των δηλώσεων Φ.Π.Α. και παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων δεν αποτελεί κατ' αρχήν παράβαση.

Στις περιπτώσεις αυτές θα υποδεικνύεται επίσης εγγράφως, με απλή κοινοποίηση στον επιτηδευματία ιδιαίτερου Σημειώματος, να προσκομίσει τις δηλώσεις στην αρμόδια για τον έλεγχο Δ.Ο.Υ. σε χρόνο (ημέρα κ.λπ.) που θα ορίζεται σαφώς στο Σημείωμα. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθούν οι σχετικές δηλώσεις η ως άνω Δ.Ο.Υ. θα προγραμματίζει τις περαιτέρω δέουσες ελεγκτικές της ενέργειες.
ThrakiToday Xanthi

ThrakiToday Xanthi

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.